Karcianki

Specyficzne karty - SR

Aurra Sing A
Treat Aurra as a Dark Jedi.
When Aurra damages a Jedi and that Jedi is discarded, untap Aurra. (She can attack again.) (Traktuj Aurrę jak Dark Jedi).
Kiedy Aurra zada obrażenia jakiemuś Jedi i ten Jedi jest wyrzucony na Discard (is discarded), untapnij Aurrę (Może zaatakować ponownie.)
Każda karta szukająca Jedi lub Dark Jedi będzie widziała Aurrę jako Jedi, pomimo iż nie posiada ona słowa „Jedi” w linii typu (w jej linii typu czytamy: „Character – Bounty Hunter” – przyp. tłumacza). Dzieje się tak nawet jeżeli jej karta znajduje się w twojej talii, ręce lub Discard Pile.
Za każdym razem kiedy Aurra zadaje obrażenia Jedi i te obrażenia powodują wyrzucenie tego Jedi na Discard Pile, musisz untapnąć Aurrę. (Untapuje się za każdym razem gdy zabije Jedi.) Nie untapujesz Aurry jeśli zada ona obrażenia Jedi, ale ten Jedi nie jest wyrzucany natychmiast na Discard Pile, nawet jeżeli zostanie on wyrzucony na Discard w późniejszej części tury.

Careful Targeting
Pay 1 Force Choose a unit with Shields. Until end of battle, that unit’s Shields don’t work. (Wybierz jednostkę z tarczami (ze zdolnością Shields). Do końca bitwy tarcze tej jednostki nie działają.)
Kompletnie zignoruj zdolność Shields wybranej jednostki. Wszystkie zdolności Shields na jednostce przestają działać, niezależnie czy zdolność ta została wydrukowana na karcie, czy też karta ta zdobyła tę zdolność w inny sposób.

Clone Captain
Put any number of damage counters on one of your other Clones in any arena ŕ Prevent that much damage to this unit. (Połóż dowolną liczbę żetonów obrażeń na twojego jednego innego klona w dowolnej arenie Zapobiegnij takiej samej ilości obrażeń zadawanych tej jednostce.)
Nie możesz podzielić obrażeń pochodzących z ataku na więcej niż jednego klona. Możesz zagrywać tą zdolnością tylko raz za każdym razie gdy jakieś źródło próbuje zadać obrażenia jednostce Clone Captain.
Nie możesz zapobiegać obrażeniom zadawanym tym klonom, ponieważ w rzeczywistości nakładasz na nie żetony obrażeń, a nie zadajesz obrażenia.

Concentrated Fire
When the battle phase starts, choose one of your opponent’s units in the Space arena. Concentrated Fire does 4 dice of damage to that unit. (Kiedy rozpocznie się faza bitwy, wybierz jedną z jednostek przeciwnika w Space arena. Concentrated Fire zadaje tej jednostce 4 kostki obrażeń (4 dice of damage).
Nie wybierasz jednostki zanim nie zacznie się faza bitwy, więc przeciwnik nie może powstrzymać cię przed zadaniem obrażeń inaczej niż poprzez wycofanie wszystkich jednostek ze Space areny. Jeśli twój przeciwnik wycofa wszystkie jednostki ze Space areny karta Concentrated Fire nic nie robi.

Darth Maul C
Pay 3 Force Your opponent can’t use Evade to prevent damage from Maul for this attack. (Podczas tego ataku twój przeciwnik nie może użyć zdolności Evade aby zapobiec obrażeniom zadanym przez Maula.)
Przeciwnik nadal może używać kart bitewnych i innych zdolności zapobiegających obrażeniom. Ta zdolność Maula powstrzymuje twojego przeciwnika od zagrywania zdolności ze słowem kluczowym Evade w celu zapobiegnięcia obrażeniom zadawanym przez Maula podczas tego ataku.

Darth Sidious B
Pay 4 Force, discard one of your other Characters from the Character arena You get a number of build points equal to that Character’s total build cost. Play only during your build step. (Zapłać 4 punkty Mocy, wyrzuć na Discard jedną z twoich postaci z Character areny Dostajesz tyle punktów budowy, ile wynosił łączny koszt budowy tej postaci. Zagrywaj tylko podczas etapu budowy.)
Dla normalnej jednostki „łączny koszt budowy” to po prostu koszt budowy tej jednostki. Dla „stackniętej” jednostki „łączny koszt budowy” jest kosztem budowy jednostki znajdującej się na szczycie stosu (stacka), plus 1 za każdą kartę znajdującą się pod wierzchnią jednostką.

Darth Tyranus D
[tap], Pay 2 Force Choose one of your opponent’s units in the Character arena. Tyranus does 4 damage to that Character. Your opponent can’t use Evade to prevent that damage unless that Character is a Jedi Master. Play only if Tyranus would attack. (Wybierz jedną z jednostek przeciwnika w Character arena. Tyranus zadaje 4 obrażenia tej postaci. Twój przeciwnik nie może użyć zdolności Evade, aby zapobiec tym obrażeniom, chyba że wybrana jednostka jest Mistrzem Jedi. Zagrywaj tylko kiedy Tyranus mógłby zaatakować.)
Powyższa zdolność Tyranusa nie jest atakiem (attack).
Podczas użycia powyższej zdolności nie rzuca się kostkami. Zdolność ta zawsze zadaje 4 obrażenia wybranej postaci.
Podczas używania powyższej zdolności, twój przeciwnik może używać kart bitewnych i innych zdolności (oprócz Evade – przyp. tłumacza) zapobiegających obrażeniom nawet jeśli wybrana jednostka nie jest Mistrzem Jedi.

Fog of War
For each unit in the Space, Ground, and Character arenas (yours and your opponent’s), roll one of your dice. If you roll 5 or 6 for a unit, tap it. (Dla każdej jednostki z Space, Ground i Character areny (twojej i twojego przeciwnika) rzuć jedną kostką. Jeśli wyrzucisz 5 lub 6 tapnij ją.
Rzucasz kostką dla każdej jednostki, więc niektóre jednostki mogą zostać tapnięte, a niektóre pozostać nietapnięte.

Jedi Starfighter Wing
This unit gets +4 power as long as there are no damage counters on it. (Ta jednostka ma siłę +4 tak długo, jak nie ma na sobie żadnych żetonów obrażeń.)
Jeżeli na tę jednostkę zostaną nałożone jakieś żetony obrażeń, jednostka ta traci swój bonus do siły.

Jocasta Nu A
As long as Jocasta is in the Character arena, draw 2 extra cards during your draw step and then put 2 cards from your hand on the bottom of your deck. (Jak długo Jocasta znajduje się w Character arenie, w etapie ciągnięcia ciągnij 2 dodatkowe karty, a następnie połóż 2 karty z ręki na spodzie swojej talii.)
Jeśli Jocasta jest w Character arenie kiedy ciągniesz kartę w etapie ciągnięcia (draw step), masz pociągnąć 3 karty a potem położyć 2 karty z ręki na spodzie swojej talii. Jocasta nie wpływa na ciągnięcie kart w innych sytuacjach niż etap ciągnięcia (draw step).

Naboo Starfighter Wing
This unit gets +3 power as long as there are no damage counters on it. (Ta jednostka ma siłę +3 tak długo, jak nie ma na sobie żadnych żetonów obrażeń.)
Jeżeli na tę jednostkę zostaną nałożone jakieś żetony obrażeń, jednostka ta traci swój bonus do siły.

Padme Amidala E
As long as Padme is in the Character arena, each Light Character costs 1 fewer build counter to deploy. (Jak długo Padme jest w Character arena, każda postać Jasnej Strony kosztuje jeden żeton budowy mniej, aby ją wystawić.)
Jeśli możesz wystawić jednostkę za 0 żetonów budowy, nie musisz kłaść na niej żetonu budowy, kiedy zaczynasz ją budować. Jeśli nie położysz żetonu budowy, musisz wystawić tą jednostkę tak szybko jak tylko możesz. Jest to uzupełnienie do podstawowych zasad.

Republic Drop Ship
When you deploy this unit you get +2 build points this turn. (Kiedy wystawisz tą jednostkę, dostajesz 2 dodatkowe punkty budowy.)
Jeśli wystawisz Republic Drop Ship do areny w trakcie setupu, nie dostajesz 2 dodatkowych punktów budowy.
Jeśli w trakcie setupu tylko częściowo wybudujesz Republic Drop Ship, dostaniesz 2 dodatkowe punkty budowy gdy wystawisz tą jednostkę.

Run the Gauntlet
When the battle phase starts, choose one of your opponent’s units in the Ground arena. Run the Gauntlet does 6 dice of damage to that unit. Your opponent gains +2 Force. (Kiedy zacznie się faza bitwy, wybierz jedną z jednostek przeciwnika w Ground arena. Run the Gauntlet zadaje tej jednostce 6 kostek obrażeń. Przeciwnik dostaje 2 punkty Mocy.)
Twój przeciwnik dostaje 2 punkty Mocy już po zadaniu obrażeń. Tak więc nie może ich użyć do zapobiegnięcia ewentualnym obrażeniom lub rzucenia kośćmi ponownie (reroll).

Senatorial Cruiser
When you deploy this unit, you may return a Starfighter card from your discard pile to your hand. (Kiedy wystawisz tę jednostkę, możesz wziąć kartę myśliwca ze stosu kart straconych do ręki.)
Jeśli wystawisz Senatorial Cruiser do areny podczas setupu, nie bierzesz myśliwca ze stosu kart straconych do ręki.
Jeśli częściowo zbudujesz Senatorial Cruiser podczas setupu, możesz wziąć kartę myśliwca ze stosu kart straconych do ręki, kiedy wystawisz tą jednostkę.

Sith Infiltrator A
When Sith Infiltrator is discarded from the Space arena, you may pay 2 Force. If you do, return it from your discard pile to your hand. (Kiedy Sith Infiltrator jest wyrzucany ze Space areny na Discard, możesz zapłacić 2 punkty Mocy. Jeśli tak zrobisz, wróć tę kartę z Discarda do ręki.)
Musisz zapłacić 2 punkty Mocy gdy tylko Sith Infiltrator jest wyrzucany na Discard. Nie możesz poczekać i zapłacić później.

Suppressing Fire
Pay 2 Force One of your units using Bombard to attack a Ground unit gets +4 power for this attack. (Jedna z twoich jednostek używająca zdolności Bombard do ataku na jednostkę typu Ground zyskuje siłę +4 na czas tego ataku.)
Jeśli zdecydujesz się użyć zdolności Bombard jednej ze swoich jednostek i ta jednostka jest w trakcie ataku na jednostkę typu Ground, to wtedy możesz zagrać kartą Suppressing Fire i zwiększyć siłę atakującej jednostki o 4.

Twilight of the Republic
After you complete Twilight of the Republic, your build step ends and the Light Side build step starts. After the Light Side build step, you get another build step using your remaining build points. Also, the Light Side retreat step happens before the Dark Side retreat step this turn. (Kiedy wykonasz misję Twilight of the Republic, twój etap budowy się kończy I zaczyna się etap budowy Jasnej Strony. Kiedy etap budowy Jasnej Strony się skończy, masz kolejny etap budowy, w którym możesz użyć pozostałych punktów budowy. Podczas tej tury również etap wycofywania Jasnej Strony następuje przed etapem wycofywania Ciemnej Strony.)
Twilight of the Republic zamienia kolejność etapów budowy i wycofywania podczas tej tury, zmuszając gracza Jasnej Strony do budowania, wystawiania i wycofywania przed graczem Ciemnej Strony.
Nie dostajesz żadnych dodatkowych punktów budowy (build pointów) podczas drugiego etapu budowy. Masz po prostu tyle punktów budowy ile zostało ci kiedy wykonałeś Twilight of the Republic

Yoda C
[tap], 2 Force pay An opponent’s unit you choose. In the Character arena it must be. To that Character 4 damage Yoda does. To prevent that damage your opponent Evade cannot use, unless that Character a Jedi Master or Sith Master is. Only when Yoda would attack play. (Przeciwnika jednostkę wybierasz. W Character arenie musi ona być. Tej postaci 4 obrażenia Yoda zadaje. Aby zapobiec tym obrażeniom przeciwnik zdolności Evade użyć nie może, chyba że ta postać Mistrzem Jedi lub Mistrzem Sith jest. Tylko gdy Yoda zaatakować mógłby zagrywaj.)
Powyższa zdolność Yody nie jest atakiem.
Podczas użycia powyższej zdolności nie rzuca się kostkami. Zdolność ta zawsze zadaje 4 obrażenia wybranej postaci.
Podczas używania powyższej zdolności, twój przeciwnik może używać kart bitewnych i innych zdolności (oprócz Evade – przyp. tłumacza) zapobiegających obrażeniom nawet jeśli wybrana jednostka nie jest Mistrzem Jedi lub Mistrzem Sith.


Tagi: SW TCG (74)
Loading..

Ustawienia


Ustaw kolejność w prawej i lewej sekcji.
Możesz przesuwać elementy również pomiędzy nimi.