Karcianki

Specyficzne karty - ANH

Amiral Motti A
Anytime a Jedi Character can attack Motti, that Character must do so. As long as Motti is in the Character arena, your Jedi Characters can attack Motti. (Za każdym razem gdy postać Jedi może zaatakować Mottiego, musi to zrobić. Jak długo Motti znajduje się w Character arenie, twoje postacie Jedi mogą atakować Mottiego.)
Twoje postacie Jedi muszą zaatakować Mottiego jeśli mogą. Postacie Jedi przeciwnika muszą zaatakować Mottiego jeśli mogą.

Blaster Barrage
Pay 5 Force For this attack, you may divide the damage done by the attacking unit between the defending unit and another of your opponent’s units in the same arena as the defending unit. Play only when one of your units is attacking (before you roll attack dice). (Podczas tego ataku możesz podzielić obrażenia zadawane przez atakującą jednostkę pomiędzy jednostkę broniącą się a inną jednostką przeciwnika znajdującą się w tej samej arenie co jednostka broniąca się. Zagrywaj tylko gdy jedna z twoich jednostek jest w trakcie ataku (zanim rzuci kośćmi na obrażenia).)
Musisz zagrywać Blaster Barrage zanim kości zostaną rzucone. Kiedy zagrasz tą kartę, wybierz drugą jednostkę, której zamierzasz zadać obrażenia (poza jednostką broniącą się). Kiedy kości zostaną rzucone (i ewentualnie rzucone ponownie na skutek działania kart i zdolności) możesz podzielić obrażenia pomiędzy broniącą się jednostką a tą wybraną dodatkowo.
Możesz zdecydować się na zadanie 0 obrażeń, którejś z tych dwóch jednostek.

Contingency Plan
Remove all build counters from each partially built card in your build zone. You get that many extra build points this turn. (Zdejmij wszystkie żetony budowy z każdej z twoich częściowo zbudowanych kart w strefie budowy. Zdobywasz podczas tej tury tyle samo punktów budowy.)
Jednostki, z których usuniesz żetony budowy nadal są uznawane jako „częściowo zbudowane” (partially built), pomimo iż nie mają nałożonych żadnych żetonów budowy. Możesz wydać zdobyte punkty budowy w dowolny sposób.

Dannik Jerriko A
When Dannik damages a Character, remove 1 damage counter from Dannik. (Kiedy Dannik zada obrażenia jakiejś postaci, usuń 1 żeton obrażeń z Dannika.)
Usuwasz 1 żeton obrażeń za każdym razem, gdy Dannik zada obrażenia postaci. Nie możesz usunąć więcej niż 1 żeton obrażeń z Dannika kiedy ten zada obrażenia postaci, nawet jeśli Dannik zada 2 lub więcej obrażeń.

Darth Vader A
When Vader attacks a Character other than a Jedi Knight or Jedi Master, you may pay Force equal to that Character’s total build cost. If you do, that Character retreats when Vader’s attack ends. (Kiedy Vader atakuje postać inną niż Rycerz Jedi lub Mistrz Jedi, możesz zapłacić tyle punktów Mocy ile wynosi łączny koszt budowy atakowanej postaci. Jeśli tak zrobisz to postać ta wycofa się, kiedy skończy się atak Vadera.)
Musisz zapłacić punkty Mocy za powyższą zdolność, wtedy gdy Vader atakuje. Jeśli zapłacisz to atakowana jednostka wycofa się po ataku (o ile nadal będzie znajdować się w Character arenie). Jeśli Vader atakuje Rycerza Jedi lub Mistrza Jedi to powyższa zdolność nic nie robi – nie możesz nawet zapłacić tych punktów Mocy.
„Łączny koszt budowy” to koszt budowy karty leżącej na wierzchu stosu (stacka), plus jeden za każdą kartę położoną pod wierzchnią kartą.

Demonstration of Power
Each of your Dark Side units that currently has power 5 or more gets +3 power until end of turn. (Każda z twoich jednostek Ciemnej Strony, która ma obecnie siłę 5 lub więcej dostaje bonus +3 do siły do końca tury.)
Ta karta „patrzy” na siłę jednostek Ciemnej Strony tylko w momencie gdy nią zagrywasz. Jeśli siła tych jednostek zmieni się później podczas tej tury, nie zmieni się wpływ karty „Demonstration of Power” na te jednostki.

Desperate Confrontation
Each of your units gets „Pay 1 Force This unit gets +2 power for this attack” until end of turn. (Każda z twoich jednostek dostaje dodatkową zdolność “Zapłać 1 punkt Mocy Ta jednostka dostaje +2 do siły podczas tego ataku” do końca tej tury.)
Każda jednostka może użyć tej zdolności tylko raz na atak.

Dianoga A
[tap] Choose an untapped Character with power 4 or less. Tap that Character. Play only during battle. (Wybierz nietapniętą postać z siłą 4 lub mniej. Tapnij tą postać. Zagrywaj tylko podczas bitwy.)
„Zagrywaj tylko podczas bitwy” oznacza, że możesz zagrywać tę zdolność za każdym razem gdy możesz zagrywać karty bitewne (battle cards). Nie musisz czekać do ataku Dianogi.

Elite Stormtrooper Squad
Critical Hit 1
Accuracy 1
Accuracy nie pomaga ci zdobyć Critical Hit – nadal musisz wyrzucić dokładnie 6 oczek na jednej z kostek (inaczej mówiąc wyrzucić “naturalną” szóstkę)

Imperial Blocade
Your opponent can’t spend build points this turn. (Twój przeciwnik nie może w tej turze wydawać punktów budowy.)
Wszystkie nie wydane punkty budowy są tracone. Nie są przenoszone z tury na turę.

Imperial Manipulation
When the battle phase starts, move 1 damage counter from one unit to another unit in the same arena. (This can’t be prevented) (Kiedy zacznie się faza bitwy przenieś 1 żeton obrażeń z jednej jednostki na inną w tej samej arenie (to nie może zostać zapobiegnięte))
Przenoszenie żetonów obrażeń nie jest tym samym co zadawanie obrażeń. Po prostu bierzesz żeton obrażeń i kładziesz go na inną jednostkę.
Możesz przenieść żeton obrażeń na jedną z jednostek przeciwnika lub przenosić z jednej jednostki przeciwnika na drugą. (oczywiście możesz przenosić też żeton obrażeń z jednej ze swoich jednostek na inną – przyp. tłumacza)

It’s Not Over Yet
Pay 5 Force Choose an arena. Untap all units in that arena. Fight another battle in that arena. Play only if all units in all arenas are tapped. (Wybierz arenę. Untapnij wszystkie jednostki w tej arenie. Następuje w niej kolejny etap bitwy. Zagrywaj tylko jeśli wszystkie jednostki we wszystkich arenach są tapnięte.)
„Fight another battle in that arena” znaczy, że w wybranej arenie następuje kolejny etap bitwy charakterystyczny dla danej areny (np. jeśli wybierzemy Ground arenę to nastąpi kolejny etap bitwy w Ground arenie – przyp. tłumacza)
Jednostki w wybranej arenie mogą atakować ponownie.
Wszystkie efekty zachodzące na początku odpowiedniego etapu bitwy zajdą na początku nowego etapu. (chodzi tu o tzw. „triggered abilities” – zdolności warunkowe – przyp. tłumacza)

Jump to Lightspeed
Return one of your units from the Space arena to your hand. (Also return all cards stacked with it and its Pilot, if any, to your hand.) (Weż jedną ze swoich jednostek ze Space areny do swojej ręki (Jeśli wybrana jednostka tworzyła stos – “była stacknięta” – to weź do ręki wszystkie karty stanowiące stos. Jeżeli wybrana jednostka była pilotowana, weź do ręki również jej pilota.))
Możesz zagrywać tą kartą nawet jeśli jednostka, którą chcesz wrócić do ręki jest atakowana. Nie możesz zagrywać tą kartą po tym jak zostaną rzucone kości na atak, ponieważ karta ta nie pozwala ci rzucić ponownie kośćmi (reroll dice) ani zapobiec obrażeniom (prevent damage). (Są to jedyne rzeczy, które możesz zrobić po rzuceniu kośćmi na atak.)

Luke Skywalker A [tap] Search your deck. You may take a Luke Skywalker card from your deck. Show it to your opponent and put it into your hand. Then shuffle your deck. Play only during your build step. (Przeszukaj swoją talię. Możesz wziąć kartę Luke’a Skywalkera z talii. Pokaż ją przeciwnikowi i weź do ręki. Następnie przetasuj swoją talię. Zagrywaj tylko w etapie budowy.)
Możesz wziąć dowolną kartę o nazwie Luke Skywalker. Nie możesz wziąć karty o innej nazwie, np. „Luke’s X-wing”.
Możesz wziąć dowolną wersję Luke’a Skywalkera, nawet kolejnego Luke’a Skywalkera A.

Luke’s Speeder A
Discard Luke’s Speeder from the Ground arena Show one of your partially built Space unit cards to your opponent. Put 3 build counters on it. Play only during your build step. (Wyrzuć Luke’s Speeder z Ground areny na discard Pokaż przeciwnikowi jedną z częściowo zbudowanych jednostek typu Space. Połóż na niej 3 żetony budowy. Zagrywaj tylko w swoim etapie budowy.)
Ta jednostka pozwala ci położyć darmowe żetony budowy na jedną z częściowo zbudowanych jednostek typu Space. (Te żetony budowy nie kosztują cię żadnych punktów budowy.)

Mounted Stormtrooper
Discard this unit from the Ground arena Show one of your partially built Stormtrooper Character cards to yuor opponent. Put 2 build counters on it. Play only during your build step. (Wyrzuć tą jednostkę z Ground areny na discard Pokaż przeciwnikowi jedną z częściowo zbudowanych postaci-szturmowców. Połóż na niej 2 żetony budowy. Zagrywaj tylko w swoim etapie budowy.)
Ta jednostka pozwala ci położyć darmowe żetony budowy na jedną z częściowo zbudowanych postaci-szturmowców. (Te żetony budowy nie kosztują cię żadnych punktów budowy.)

Owen Lars A
Discard Owen from the Character arena Choose one of your Characters. That Character can’t be attacked this turn. Play only during your build step. (Wyrzuć Owena z Character areny na discard Wybierz jedną ze swoich postaci. Ta postać nie może być atakowana tej tury. Zagrywaj tylko w swoim etapie budowy.)
Na wybraną postać nadal działają jednak karty i zdolności.

Penetrate the Shields
One of your units gets +3 power for this attack if it’s attacking a unit with Shields. (Jedna z twoich jednostek dostaje siłę +3 na czas ataku, jeśli atakuje jednostkę ze zdolnością Shields.)
Sprawdź czy broniąca się jednostka ma zdolność Shields tylko w momencie zagrywania kartą. Jeśli jednostka broniąca się straci zdolność Shields lub jednostka bez zdolności Shields stanie się jednostką broniącą się, twoja jednostka nadal zachowuje bonus +3 do siły.

Rebel Blockade Runner
When one of your opponent’s effects causes you to discard this card from your hand, you may put it into the Space arena from your discard pile. (Jeśli jakiś efekt przeciwnika spowoduje wyrzucenie tej karty z ręki na discard, możesz przełożyć tą kartę do Space areny ze stosu discard.)
Powyższa zdolność działa bez względu na to dlaczego przeciwnik zmusił cię do wyrzucenia tej karty z ręki na discard.
Powyższa zdolność nic nie robi jeśli to jeden z twoich efektów spowodował wyrzucenie tej karty z ręki na discard.
Kiedy zachodzi powyższa zdolność to ta jednostka nie jest „wystawiana” (deployed) lecz po prostu „przełożona do Space areny” (put into the Space arena) (czyli nie możesz zagrywać żadnych efektów, które mogą zachodzić tylko wtedy gdy wystawiasz (deploy) jakąś jednostkę – przyp. tłumacza)

Rebel Crew Chief
[tap] Show one of your partially built Starfighter cards to your opponent. Put 1 build counter on it. Play only during your build step. (Pokaż przeciwnikowi jedną częściowo zbudowaną kartę myśliwca (Starfighter). Połóż na niej 1 żeton budowy. Zagrywaj tylko podczas twojego etapu budowy.)
Ta jednostka pozwala ci położyć darmowy żeton budowy na jeden z częściowo zbudowanych myśliwców. (Ten żeton budowy nie kosztuje cię żadnego punktu budowy.)

Rebel Lieutanant
|-o-| Capital Ship Pilot. The Capital Ship gets:
+10 speed
+1 power
As long as this unit is in the Space arena, each of your other Space units gets +10 speed.
Pierwsza część zdolności Pilot daje prędkość +10 pilotowane “Capital Shipowi”. Trzecia część daje prędkość +10 twoim wszystkim innym jednostkom typu Space.

Rebel Marine
This unit can’t attack if you have no units in the Space arena. (Ta jednostka nie może atakować jeśli nie masz żadnej jednostki w Space arenie.)
Jeśli zdecydujesz się nie atakować jakąś jednostką lub nie możesz nią zaatakować, nadal musisz ją tapnąć.

Rebel Surrender
Pay 4 Force Choose one of your opponent’s units in the Ground or Character arena. If your opponent rolled no hits for that unit’s last attack, he or she discarded the unit. Play only after the unit has attacked and before any other units attacks. (Wybierz jedną z jednostek przeciwnika w Ground lub Character arenie. Jeśli twój przeciwnik nie wyrzucił żadnych trafień podczas ostatniego ataku wybranej jednostki, musi wyrzucić tą jednostkę na discard. Zagrywaj tylko po ataku wybranej jednostki i zanim zaatakuje inna jednostka.)
Jeśli kości zostały ponownie rzucone (rerolled), użyj ostatnich rzutów aby zobaczyć czy przeciwnik zaliczył jakieś trafienia.
Dla jednostki z siłą 0 nie są rzucane żadne kości, tak więc twój przeciwnik nie zalicza żadnych trafień dla takiej jednostki (i dzięki temu możesz zagrać tą kartą – przyp. tłumacza) Możesz zagrywać tą kartą tylko gdy przeciwnik nie zaliczył żadnych trafień. Jeśli twój przeciwnik zaliczył trafienia, ale wszystkim obrażeniom zapobiegnięto, to i tak nadal nie możesz zagrać tą kartą.

Starfighter’s End
Pay 6 Force Choose one of your untapped Starfighters in the Space arena and one of your opponent’s units in that arena. For each 10 speed your Starfighter has, it does 1 damage to that unit. Then discard your Starfighter from the Space arena. Play only if no unit is attacking. (Wybierz jeden z twoich nietapniętych myśliwców w Space arenie i jedną z jednostek przeciwnika w tej arenie. Za każde 10 prędkości , które ma myśliwiec zadajesz 1 obrażenie wybranej jednostce przeciwnika. Następnie wyrzuć myśliwiec ze Space areny na discard. Zagrywaj tyko gdy żadna z jednostek nie atakuje.)
Np. jeśli twój myśliwiec ma prędkość 60, zadaje 6 obrażeń jednostce przeciwnika.

Stormtrooper Assault Team
Damage from this unit’s attack can’t be prevented. (Obrażenia zadane przez tą jednostkę nie mogą zostać zapobiegnięte.)
Nie działają żadne metody zapobiegania obrażeniom, wliczając w to karty bitewne oraz zdolności Evade i Deflect.
Karty i zdolności zapobiegające obrażeniom nadal mogą być zagrywane, ale nic nie robią.

Stormtrooper DV-523
This unit gets –2 power as long as it’s attacking a unique Character. (Ta jednostka ma siłę –2 jak długo atakuje unikalną postać.)
Unikalna postać to taka, która ma literę w fioletowym kółku po prawej stronie obszaru tekstowego. Unikalne postacie podlegają specjalnym zasadom. Więcej szczegółów znajdziesz w zasadach do SWTCG.

Vader’s TIE Fighter A
When Vader’s TIE Fighter is discarded from the Space arena, you may pay 2 Force. If you do, return Vader’s TIE Fighter, all cards stacked with it, and its Pilot, if any, from your discard pile to your hand. (Kiedy Vader’s TIE Fighter jest wyrzucony ze Space areny na discard, możesz zapłacić 2 punkty Mocy. Jeśli to zrobisz, weź Vader’s TIE Fightera, wszystkie karty, które były z nim „stackniętę” i jego pilota (o ile jakiś był) ze stosu discard do ręki.)
Jeśli jakieś karty opuściły stos discard zanim zadziała powyższa zdolność, nie dostajesz ich po raz drugi do ręki.


Tagi: SW TCG (74)
Loading..

Ustawienia


Ustaw kolejność w prawej i lewej sekcji.
Możesz przesuwać elementy również pomiędzy nimi.