Karcianki

Specyficzne karty - R&S

Admiral Firmus Piett C
Each of your Space units gets "Pay 0 Force Intercept" (Wszystkie twoje jednostki typu Space dostają zdolność "Pay 0 Force Intercept")
Pay 1 Force Retreat Piett. Play only when no unit is attacking and only if you have Dark Jedi in any arena. (Wycofaj Piett'a. Zagrywaj tylko kiedy żadna jednostka nie atakuje i masz Dark Jedi w dowolnej arenie.)

Pyt: Czy twoje jednostki nadal dostają "Pay 0 Force Intercept" jeśli Admiral Firmus Piett C jest wycofany?
Odp: Nie. W instrukcji do TESB czytamy: "Zdolności statyczne zwykle działają tylko, kiedy ich jednostki są w jakiejś arenie. Wyłączają się, jeśli jednostka jest wycofana."

Big Asteroid
When this unit is discarded from the Space arena, you may search your deck, your hand, and/or your discard pile for up to 2 Medium Asteroid cards and put them into the Space arena. Then shuffle your deck. (Kiedy ta jednostka jest wyrzucana na stos discard ze Space areny, możesz przeszukać swoją talię, swoją rękę i/lub stos discard w poszukiwaniu do dwóch kart Medium Asteroid a następnie wystawić te karty do Space areny. Następnie przetasuj swoją talię.)
Big Asteroid doesn't count toward controlling the Space arena. (Big Asteroid nie liczy się do kontrolowania Space areny.)

Pyt: Jeżeli zagram Dark Sacrifice na Big Asteroid, czy zyskiwany bonus przysługuje również obu kartom Medium Asteroid, które zostaną wystawione do areny?
Odp: Nie. Bonus z Dark Sacrifice jest zdobywany zanim Medium Asteroid zostaną wystawione. Podobnie, jeżeli Dark Sacrifice zostanie zagrany na Medium Asteroid, bonus jest zdobywany zanim zostaną wystawione Small Asteroids.

Pyt: Co dokładnie znaczy, że "nie liczy się do kontrolowania areny"?
Odp: To znaczy, że jeśli twój przeciwnik ma pojedynczą jednostkę w Space arenie, a ty masz tylko Asteroid, to twój przeciwnik kontroluje Space arenę. Jeśli jedyną jednostką w Space arenie jest Asteroid, to nikt nie kontroluje Space areny.

Boba Fett G
Upkeep: Pay 1 build point or tap this unit (Pay Upkeep when the build step starts). (Upkeep: Zapłać 1 punkt budowy lub tapnij tą jednostkę (Płać Upkeep kiedy zaczyna się etap budowy).)
Bounty: 1 build point (When this unit damages another unit and that unit is discarded, you gain the bounty when your next build step starts). (Nagroda: 1 punkt budowy (Kiedy ta jednostka uszkodzi inną jednostkę w rezultacie czego uszkodzona jednostka zostanie wyrzucona na stos discard, zdobywasz nagrodę kiedy zacznie się nowy etap budowy).)

Pyt: Jak dokładnie działa Upkeep?
Odp: Na początku etapu budowy musisz wybrać, który z kosztów Upkeepu Boby Fetta G masz zamiar zapłacić. Musisz zapłacić jeden z kosztów, jeśli możesz. Np. jeśli z jakichś przyczyn Boba Fett G pozostanie tapnięty, nie będziesz mógł zapłacić kosztu "tap this unit" ("tapnij tą jednostkę") i wtedy będziesz musiał zapłacić koszt w punktach budowy, jeśli jest to możliwe. Jeżeli nie możesz zapłacić żadnego z kosztów, po prostu zignoruj Upkeep i przejdź do etapu budowy.

Pyt: Kiedy dokładnie zdobywasz bounty?
Odp: Na początku (swojego - przyp. tłumacza) etapu budowy następnej tury. Zatem jeśli obaj gracze zdobyli bounty w ostatniej turze, gracz Ciemnej Strony zdobędzie swoje bounty jako pierwszy.

Pyt: Czy mogę spróbować zapłacić Upkeep zanim zdobędę bounty?
Odp: Tak, jako że obie są zdolnościami warunkowymi, które uruchamiają się na początku etapu budowy, możesz wybrać, żeby najpierw rozprawić się ze zdolnością Upkeep, a dopiero potem z bounty.

Bossk A
Bounty: Search your opponent's deck for each card with the same name as the Character that you gained this bounty for. Put those cards in his or her discard pile. Then your opponent shuffles his or her deck. (When this unit damages another unit and the other unit is discarded, you gain the bounty when your next build step starts.) (Nagroda: Przeszukaj talię twojego przeciwnika w poszukiwaniu kart o takiej samej nazwie jak nazwa postaci, za którą zdobyłeś nagrodę. Przełóż te karty do stosu discard twojego przeciwnika. Następnie twój przeciwnik przetasowuje swoja talię. (Kiedy ta jednostka uszkodzi inną jednostkę w rezultacie czego uszkodzona jednostka zostanie wyrzucona na stos discard, zdobywasz nagrodę kiedy zacznie się nowy etap budowy.))

Pyt: Czy nadal zdobędę swoją nagrodę nawet jeżeli Bossk nie będzie dłużej w grze?
Odp: Tak. Jak tylko zostanie wygenerowana zdolność warunkowa, nie ma znaczenie czy jej źródło opuściło grę.

Chewbacca I
Retaliate X, where X is Chewbacca's power. (Retaliate X, gdzie X to siła Chewbacci)
If Chewbacca's Retaliate attack causes a unit to be discarded, untap Chewbacca. (Jeśli Retaliate Chewbacci zmusi jakąś jednostkę do wyrzucenia na stos discard, untapnij Chewbaccę)

Pyt: Czy karty na stacku Chewbacci liczą się do "X"?
Odp: Tak

Uwaga od tłumacza: Zamiast "Retaliate X" zdolność Chewbacci powinna wyglądać tak: "Pay 0 Force Retaliate X" jako że Retaliate jest zdolnością aktywowaną i jako taka musi mieć swój koszt (nawet jeżeli wynosi on 0 FP). Porównaj: pytanie dotyczące Chewbacci H w dalszej części tekstu.

Dantooine System
Discard this Location from the Space arena Your tapped Space units can't be attacked this turn. (Wyrzuć tą lokacje na stos discard ze Space areny Twoje tapnięte jednostki typu Space nie mogą być atakowane tej tury)

Pyt: Kiedy dokładnie mogę zagrać tą zdolnością?
Odp: Ponieważ w tekście nie ma żadnych restrykcji, możesz nią zagrać podczas dowolnej szansy na zagranie kartami bitewnymi i zdolnościami aktywowanymi.

Dark Sacrifice
Pay 2 Force, Discard one of your units from any arena Each of your other units in that arena gets +X power until end of turn, where X equals the discarded unit's build cost. Play only when no unit is attacking. (Zapłać 2 FP, wyrzuć na stos discard jedną ze swoich jednostek z dowolnej areny Każda z twoich innych jednostek w tej arenie zdobywa +X siły do końca tury, gdzie X równa się kosztowi budowy jednostki wyrzuconej na discard. Zagrywaj tylko gdy żadna jednostka nie atakuje.)

Pyt: Czy koszt budowy obejmuje karty na stacku?
Odp: Tak. Koszt budowy dodaje koszt wydrukowany na karcie plus 1 za każdą dodatkową kartę na stacku.

Dengar A
Upkeep: Put 1 damage counter on Dengar. (Pay Upkeep when your build step starts.) (Upkeep: Połóż 1 żeton obrażeń na Dengarze. (Płać Upkeep kiedy zaczyna się twój etap budowy.))

Pyt: Co jeśli położenie żetonu obrażeń zabiłoby Dengara?
Odp: Wtedy Dengar zostanie zabity.

Pyt: Czy mogę użyć kart zapobiegających obrażeniom, aby uniknąć kosztu Upkeep?
Odp: Nie, kładzenie żetonów obrażeń na jednostkę jest różne od otrzymywania obrażeń bitewnych.

Doctor Evazan A
Choose an untapped unit in the Character arena with a total build cost of 4 or less. Doctor Evazan does 4 dice of damage to that unit. Play only when Doctor Evazan would attack. ( Wybierz nietapniętą jednostkę w Character arenie z łącznym kosztem budowy wynoszącym 4 lub mniej. Doctor Evazan zadaje 4 kości obrażeń tej jednostce. Zagrywaj tylko, gdy Doctor Evazan miałby zaatakować.)

Pyt: Co dokładnie oznaczają "kości obrażeń" ("dice of damage")?
Odp: To znaczy, że rzucasz taką ilością kostek przeciwko jednostce.

Pyt: Czy ta zdolność różni się czymś od ataku? Doctor Evazan A może jej użyć tylko kiedy miałby zaatakować i ma wydrukowaną na karcie siłę 4.
Odp: Niedokładnie. Ta zdolność zadaje 4 kości obrażeń, które - jeśli tak wybierzesz - mogą być zadane twojej jednostce. Ta zdolność może się przydać przy kartach Probot, Imperial Misdirection, Han Enchained lub Falcon's Needs.

Uwaga od tłumacza: Moim zdaniem ta karta miała zadawać bezpośrednio 4 obrażenia, ale została źle wydrukowana, a WotC nie chciało mącić z kolejną erratą i przez to dostaliśmy jednostkę, która ma statystyki i zdolność zupełnie nieadekwatne do kosztu budowy.

Hound's Tooth A
When the Space battle step starts, if Hound's Tooth doesn't have a Pilot, Hound's Tooth gets the Pilot abilities of one of your Pilots in the Character arena until end of turn. (Kiedy zaczyna się etap bitwy w Space arenie, jeśli Hound's Tooth nie ma pilota, Hound's Tooth zdobywa zdolności pilotażowe jednego z twoich pilotów z Character areny do końca tury.)

Pyt: Jako że Hound's Tooth ma podtyp Transport, czy może zdobywać zdolności jedynie od Transport Pilotów?
Odp: Nie. Hound's Tooth może zdobyć zdolności dowolnego pilota z Character areny.

Pyt: Co jeśli nie mam żadnej postaci ze zdolnością Pilot?
Odp: Wtedy Hound's Tooth nic nie zdobywa.

Dune Sea Krayt Dragon
Pyt: Czy mogę go stackować z Krayt Dragonem z dodatku ANH?
Odp: Nie, to są różne jednostki, do tego nieunikalne.

Lando Calrissian F
Put the top 2 cards of your deck face down under Lando. (They're not part of his stack.) (Połóż 2 wierzchnie karty z twojej talii pod Lando rysunkami do dołu. (Te karty nie są częścią stacka.))
Put all face-down cards under Lando into their owner's hand. (Połóż wszystkie karty leżące rysunkiem do dołu pod Lando do ręki ich właściciela.)

Pyt: Czy mogę oglądać karty, które leżą pod Lando?
Odp: Tak. (Uwaga od tłumacza: Nie jest to co prawda powiedziane wprost, ale domyślam się, że odpowiedź "tak" dotyczy tylko i wyłącznie gracza, który jest właścicielem Lando).

Lobot B
Treat Lobot as a Droid. (Traktuj Lobota jako Droida.)

Pyt: Czy "traktowanie Lobota B jako Droida" działa z takimi kartami jak Het Nkik lub Tatooine Sandcrawler z dodatku ANH?
Odp: Tak. Słormułowanie "Treat as a ..." oznacza, że słowo "Droid" znajduje się w linii podtypu.

Prince Xizor A
Whenever Prince Xizor is attacked, prevent all but 2 of that damage. (Kiedy Xizor jest atakowany zapobiegnij wszystkim obrażeniom oprócz dwóch.)

Pyt: Co się dzieje kiedy Xizor jest atakowany przez Tusken Warriora (który ma napisany na karcie, że obrażenia pochodzące od niego nie mogą zostać zapobiegnięte)?
Odp: Obrażenia nie są zapobiegane, a Tusken Warrior zadaje Xizorowi pełne obrażenia.

Princess Leia I
As long as Leia is in the Character arena, you don't have to pay the Upkeep costs of your Smugglers. (Jak długo Leia jest w Character arenie, nie musisz płacić kosztów Upkeep twoich Przemytników (czyli jednostek o podtypie Smuggler).)

Pyt: Dlaczego na zdolności jest napisane "As long as Leia is in the Character arena..."? Myślałem, że zdolności statyczne i tak są wyłączane, gdy postać opuści arenę.
Odp: Masz rację. Tekst "As long as ..." jest niepotrzebny.

Stinger A
Pay 1 Force Intercept
When Stinger is discarded from the Space arena, if it had a Pilot on it, move that Pilot to the Character arena tapped instead of discarding it. (Kiedy Stinger jest wyrzucany na stos discard ze Space areny, jeśli ma na sobie pilota, to przenieś tego pilota tapniętego do Character areny zamiast wyrzucać go na stos discard.)

Pyt: Dlaczego mój Stinger ma napisane "Pay 1 Force Intercept 3"
Odp: Ta "3" to literówka. Zignoruj ją.

Yoda I
During your build step once, the cards in one of your other unique Character's stacks rearrange you may, without spending any build points. (Podczas twojego etapu budowy raz, karty w jednym z innych twoich unikalnych postaci stacku zreorganizować możesz, bez punktów budowy wydawania.)

Pyt: Czy Yoda I może zreorganizowac własny stack?
Odp: Nie. Tak jak jest napisane na karcie - można reorganizować stacki tylko innych unikalnych postaci.

Pyt: Co jeśli użyję Yody I do zreorganizowania stacku postaci, która pilotuje jednostkę?
Odp: Przede wszystkim, można tak zrobić. Nawet mimo tego, że stack pilotującej postaci nie jest już dłużej jednostką (unit), to jest ciągle postacią - zatem zdolność Yody I może być użyta w tym celu. Jeśli jej użyjesz i na wierzchu stacka znajdzie się wersja bez zdolności Pilot, wtedy Pilot "spada" z pilotowanego pojazdu. Pilot jest wtedy przekładany albo do Character areny albo do strefy budowy (ty decydujesz). Uwaga od tłumacza: Oczywiście przeniesienie pilota do strefy budowy nie oznacza, że masz go jeszcze raz budować, tylko że pilot będzie po prostu wycofany.

Boba Fett F
Patrol Ship Pilot. The Patrol Ship gets:
+20 Speed.
Pay 2 Force Deflect 1.
Bounty: Look at your opponent's hand and choose one of those cards. Your opponent discards that card. (Nagroda: Obejrzyj karty w ręce twojego przeciwnika i wybierz jedną z nich. Twój przeciwnik wyrzuca tą kartę na stos discard.)

Pyt: Czy zdolność Deflect Boby Fetta F może być użyta do zdobycia bounty?
Odp: Tak.

C-3PO G
If C-3PO is untapped, you may tap C-3PO to pay the Upkeep costs of one of your units. (Pay Upkeep when your build step starts.) ( Jeśli C-3PO jest nietapnięty, możesz tapnąć C-3PO aby zapłacić koszt Upkeep jednej ze swoich jednostek. (Płacisz Upkeep kiedy zaczyna się twój etap budowy.))

Pyt: Jak mogę tapnąć C-3PO, aby zapłacić Upkeep, skoro muszę go tapnąć, aby zdobyć tą zdolność?
Odp: Tekst na karcie powinien brzmieć: " Pay the Upkeep costs of one of your units. (Pay Upkeep when your build step starts.)" (" Płacisz koszt Upkeep jednej ze sowich jednostek. (Płacisz Upkeep, kiedy zaczyna się twój etap budowy.)"). Czyli innymi słowy możesz po prostu tapnąć C-3PO G, aby zapłacić jakiś Upkeep.

Chewbacca H
Retaliate X, where X is Chewbacca's power (Retaliate X, gdzie X to siła Chewbacci)

Pyt: Czy Retaliate nie powinno być zdolnością aktywowaną?
Odp: Tak. Przed Retaliate X powinno być napisane "Pay 0 Force ".

Darth Vader M
As long as Vader is in the Character arena, each of your Bounty Hunters costs 1 fewer build counter to deploy. (Jak długo Vader jest w Character arenie, każdy z Łowców Nagród kosztuje 1 żeton budowy mniej do wystawienia.)

Pyt: Znowu, dlaczego karta mówi: "As long as..."? Czy to nie jest bezużyteczne przy obecnych zasadach?
Odp: Tak, tekst "As long as..." jest niepotrzebny.

Death Star Control Room
Each of your Space units gets Accuracy 1. (Każda z twoich jednostek typu Space zdobywa Accuracy 1.)

Pyt: Czy Accuracy się kumuluje? Co jeśli moja jednostka już ma Accuracy 1?
Odp: Accuracy się kumuluje. W tym wypadku jednostka będzie miała Accuracy 2.

Greedo B
Accuracy -1

Pyt: Co będzie jeśli jakaś karta da Greedo B "Accuracy 1"?
Odp: Accuracy jest zdolnością, która się kumuluje. Jeśli jakaś karta da Greedo B "Accuracy 1", to w połączeniu z jego "Accuracy -1" da razem "Accuracy 0" (czyli nie będzie żadnego wpływu na rzuty kośćmi).

Han Solo H
When Han is attacked, predict the number of hits that will be done to Han after damage prevention. If you're correct, gain 3 Force. (Kiedy Han jest atakowany, spróbuj przewidzieć, ile trafień sięgnie Hana po zapobieganiu obrażeniom. Jeśli będziesz miał rację, zdobywasz 3 Force.)

Pyt: Kiedy dokładnie muszę przewidzieć liczbę trafień?
Odp: Jak tylko Han zostanie wybrany jako cel ataku.

Pyt: Czy karty bitewne, które wybiorą Hana za cel liczą się jako atak?
Odp: Nie, ta zdolność uruchamia się tylko, gdy przeciwnik tapnie jednostkę, aby ta zaatakowała Hana.

Ugnaught
, Discard this unit from the Character arena Return 5 cards from your discard pile to your deck. Then shuffle your deck. Play only during your build step. ( , wyrzuć tą jednostkę z Character areny do stosu discard Wróć 5 kart ze stosu discard do twojej talii. Następnie przetasuj swoją talię.)

Pyt: Czy Ugnaught może wrócić samego siebie do talii?
Odp: Tak. Kiedy zachodzi zdolność, Ugnaught jest już na stosie discard i jako taki może być celem dla tej zdolności.

Darth Vader L
When Vader attacks, set aside the top 3 cards of your deck face up. You may play any set aside Battle cards as though they were in your hand. At the end of the Character battle step, put the unplayed set aside cards back on top of your deck in any order. (Kiedy Vader atakuje odłóż na bok 3 wierzchnie karty twojej talii rysunkami do góry. Możesz zagrywać dowolnymi kartami bitewnymi, które się tam znajdują tak jakby były w twojej ręce. Na koniec etapu bitwy w Character arenie odłóż niezagrane karty odłożone na bok z powrotem na wierzch twojej talii w dowolnej kolejności.)

Pyt: Czy mogę użyć odłożonych na bok kart w jakimkolwiek innym celu? Np. aby zaspokoić wymagania zdolności karty Tusken War Party? (Uwaga od tłumacza: Karta Tusken War Party przy wyrzucaniu na stos discard może być przeniesiona zamiast tego do ręki, o ile wyrzuci się jedną kartę z ręki na stos discard)
Odp: Nie. Karty odłożone na bok mogą być używane tylko przez zdolność Dartha Vadera L.

Falcon's Needs
Choose one of your opponent's units. That unit gets "Upkeep: Pay 2 build points or tap this unit. (Pay Upkeep when your build step starts.)" until the game ends. (Wybierz jedną z jednostek przeciwnika. Ta jednostka dostaje "Upkeep: Zapłać 2 punkty budowy lub tapnij tą jednostkę. (Płać Upkeep na początku twojego etapu budowy.)" do końca gry.)

Pyt: Co się stanie jeśli jednostka, na która zagrano Falcon's Needs, opuści grę, ale potem wróci jakoś z powrotem, np. poprzez Hatch the Clone lub Take the Initative?
Odp: Karty tracą wszystkie efekty, kiedy opuszczają gre.

Pyt: Co się stanie kiedy Falcon's Needs zostanie zagrane na unikalną jednostkę, która stanie się częścią stacku?
Odp: Upkeep pozostanie, ponieważ Falcon's Needs działa na cały stack. Generalna zasada jest taka, że jeśli możesz zapłacić Upkeep to musisz zapłacić Upkeep - nie możesz tego uniknąć poprzez tworzenie stacka, wycofanie jednostki bądź pilotowanie innej jednostki. (Uwaga od tłumacza: Muszę przyznać, że zwrot "nie możesz tego uniknąć przez tworzenie stacka" budzi u mnie wiele wątpliwości. Z pewnością jeśli na Twoją jednostkę zostanie zagrana karta Falcon's Needs, to nie możesz uniknąć płacenia Upkeepu poprzez utworzenie stacka. Pojawia się jednak problem związany z tym, że jest to "generalna zasada". Nie jestem pewien, co się dzieje, jeżeli masz jednostkę z wydrukowanym na karcie Upkeepem i na jej wierzchu położysz inną wersję (bez Upkeepu) tworząc tym samym stack - czy trzeba wtedy płacić Upkeep czy nie. Wysłałem w tej sprawie pytanie do WotC, ale nie doczekałem się odpowiedzi. Jednakże na największym forum poświęconym SWTCG - Rebelbasers - dowiedziałem się, że najprawdopodobniej opisana zasada dotyczy tylko i wyłącznie stacków, na które została zagrana karta Falcon's Needs. Tak przynajmniej postępują gracze na oficjalnych turniejach i sędziowie nie protestują, zatem zapewne gracze mają rację).

Pyt: Czy więcej niż jedna karta Falcon's Needs może zostać zagrana na pojedynczą jednostkę?
Odp: Tak. Twój przeciwnik będzie musiał zapłacić oddzielnie koszty Upkeepu za każde zagrane na tą jednostkę Falcon's Needs.

Pyt: Czy tapnięcie jednostki wystarczy, aby zapłacić koszt wszystkich Upkeepów na raz?
Odp: Nie. To wystarczy do zapłacenia kosztu tylko pierwszego Upkeepu. Dla więcej niż jednego Falcon's Needs zagranego na jednostkę twój przeciwnik będzie musiał zapłacić każdy koszt oddzielnie. Krótko i zwięźle - ponieważ jednostki tapniętej nie można tapnąć ponownie, aby zapłacić Upkeep, twój przeciwnik będzie musiał zapłacić 2 BP (za drugie Falcon's Needs na jednostce), 4 BP (za trzecie) lub 6 BP (za czwarte).

Pyt: Co jeśli wroga jednostka jest tapnięta, a mój przeciwnik nie ma punktów budowy?
Odp: Wtedy nie może zapłacić Upkeepu Falcon's Needs i nic się nie dzieje. Zauważ, że jest to jedyna metoda uniknięcia płacenia Upkeepu - kiedy nie można zapłacić żadnego z kosztów.

Jabba's Death Mark
When the battle phase starts, choose one of your opponent's units in any arena. If that unit is discarded from that arena this turn, you gain 5 extra build points next turn. (Kiedy rozpocznie się faza bitewna, wybierz jedną z jednostek przeciwnika w dowolnej arenie. Jeśli ta jednostka zostanie wyrzucona na stos discard z tej areny podczas obecnej tury, zdobędziesz 5 dodatkowych BP podczas następnej tury.)

Pyt: Kiedy dokładnie zdobywa się te dodatkowe punkty?
Odp: Ponieważ są to "dodatkowe" punkty budowy, zdobywasz je wtedy, kiedy dostaniesz normalne punkty budowy.

Luke's Vow
Pay 2 Force Remove damage counters from that Character until that Character is at 1 health. Play only if that Character would be discarded form the Character arena. (Usuwaj żetony obrażeń z postaci do czasu aż postać ta będzie miała wytrzymałość 1. Zagrywaj tylko jeśli postać ta miałaby zostać wyrzucona na stos discard z Character areny.) (Uwaga od tłumacza: Osoba układająca tekst tej karty nie popisała się znajomością zasad. Wytrzymałość (health) jest liczbą wydrukowaną na karcie obok literki H i w żadnym wypadku nie zależy od ilości żetonów obrażeń znajdujących się na karcie. Zamiast health powinien się tu znaleźć zwrot "remaining health" - "pozostała wytrzymałość", który to zwrot określa różnicę między wytrzymałością, a ilością żetonów obrażeń. Np. jednostka z health 6 i 4 żetonami obrażeń ma remaining health równe 6 - 4 = 2)

Luke's Vow nie stosuje się do zasad dotyczących szans na zagrywanie zdolnościami aktywowanymi i kartami bitewnymi, ponieważ w przeciwnym razie nie mógłby w ogóle zostać zagrany.

Pyt: Co dokładnie oznacza zwrot "health 1"?
Odp: To znaczy, żebyś policzył łączną wytrzymałość postaci uwzględniając karty na stacku i wszystkie statyczne efekty, które zmieniają wytrzymałość jednostki. Następnie usuwaj żetony obrażeń do czasu, aż liczba żetonów obrażeń będzie o jeden mniejsza od łącznej wytrzymałości.

Mos Eisley
When you would draw a card during your draw step, instead name a card type (Space, Ground, Character, Battle, Location, or Mission). Reveal cards from the top of your deck until you reveal a card of that type. Put that card into your hand and the other revealed cards into your discard pile. (Kiedy masz pociągnąć kartę podczas etapu ciągnięcia, zamiast tego wybierz typ karty (Space, Ground, Character, Battle, Location lub Mission). Odsłaniaj karty z wierzchu talii dopóki nie odsłonisz karty wybranego typu. Weź ją do ręki, a pozostałe odsłonięte karty wyrzuć na stos discard.)

Pyt: Co jeśli w przyszłości wprowadzicie nowy typ kart?
Odp: Będziesz mógł poszukać go kartą Mos Eisley.

Star Destroyer

Pyt: Czy nie było już wcześniej karty o nazwie "Star Destroyer"?
Odp: Tak. Ta karta jest jednak inna od karty "Star Destroyer" z dodatku Battle of Yavin i się z nią nie stackuje. Możesz mieć po 4 kopie obu kart w swojej talii turniejowej.

Tusken Warrior
Damage from this unit's attack can't be prevented. (Obrażenia pochodzące od tej jednostki nie mogą zostać zapobiegnięte.)

Pyt: Co się stanie jeśli ktoś zagra kartą Lull in the Fighting podczas gdy mam w Character arenie Tusken Warriora?
Odp: Lull in the Fighting mówi: "Zapobiegnij wszystkim obrażeniom zadanym przez postacie podczas tej tury." Tusken mówi, że obrażenia, które zadaje nie mogą zostać zapobiegnięte. Takie sytuacje pokrywa generalna zasada nr 3: Jeśli jedna karta mówi, że coś może (can) się zdarzyć, a inna, że nie może (can't), to wtedy "nie może" (can't) wygrywa. W takim razie Tusken może zaatakować, a obrażenia, które zada, nie będą mogły zostać zapobiegnięte.


Tagi: SW TCG (74)
Loading..

Ustawienia


Ustaw kolejność w prawej i lewej sekcji.
Możesz przesuwać elementy również pomiędzy nimi.