Karcianki

Specyficzne karty - TESB

Admiral Firmus Piett B
When an Imperial Officer is discarded from any arena, you may pay 4 Force. If you do, put this card from your hand into the Character arena. Play only if Admiral Firmus Piett is not in any arena or build zone. (Kiedy Imperialny Oficer jest wyrzucany na stos discard z dowolnej areny możesz zapłacić 4 FP. Jeśli tak zrobisz przełóż tą kartę (tzn. kartę Pietta, a nie discardowanego oficera) z ręki do Character areny. Zagrywaj tylko gdy Admiral Firmus Piett nie znajduje się w żadnej arenie ani strefie budowy.)

- Admiral Firmus Piett B może być zagrywany z ręki. Jego zdolność warunkowa może być uruchomiona nawet wtedy, gdy karta jest w ręce, gdyż zdolność ta nakazuje wystawić go do gry z ręki. (Dzieje się tak na skutek zasady, że jeżeli tekst karty przeczy zasadom gry, wtedy tekst karty jest ważniejszy niż zasady).

AT-AT Assault Group
Podtyp: Imperial Assault Walker Squad

- Ta jednostka może być pilotowana

Chewbacca G
Pay 1 build point Put a Droid Character card from your discard pile into the Character arena. Put 1 damage counter on it. Play only during your build step and only once per turn. (Zapłać 1 punkt budowy Przełóż kartę postaci Droida ze stosu discard do Character areny. Połóż 1 żeton obrażeń na tym droidzie. Zagrywaj tylko podczas etapu budowy i tylko raz na turę.)

- Ta karta przywraca droidy za 1 punkt budowy (jednego droida na turę).

Dangerous Gamble
Your opponent shuffles his or her deck. Then you name a card. Your opponent reveals the top card of his or her deck and puts it into his or her hand. If you named that card, you gain 10 build points. (Twój przeciwnik tasuje swoją talię. Następnie podajesz nazwę karty. Twój przeciwnik odsłania wierzchnią kartę swojej talii i przekłada ją do swojej ręki. Jeśli nazwa pociągniętej karty pokrywa się z podaną przez ciebie nazwą, dostajesz 10 BP.)

- Nazwa karty jest napisana na górze karty i nie zawiera litery wersji (A, B, C itd.) ani żadnej innej cechy karty.

Dark Cave
Whenever a Light Side Character attacks, put a Corruption counter on Dark Cave. When the Character battle step starts, you may remove all Corruption counters from Dark Cave. If you do, choose one of your opponent's units in the Character arena with build cost less than or equal to the number of counters removed. You gain control of that Character until end of turn. (Kiedy postać Jasnej Strony atakuje, połóż żeton Korupcji na Dark Cave. Kiedy zaczyna się etap bitwy w Character arenie, możesz usunąć wszystkie żetony Korupcji z Dark Cave. Jeśli tak zrobisz, wybierz jedną z jednostek przeciwnika w Character arenie o koszcie budowy mniejszym lub równym ilości usuniętych żetonów. Zdobywasz kontrolę nad tą postacią do końca tury.)

- Żetony są usuwane, jeżeli lokacja ta zostanie zastąpiona przez lokację Jasnej Strony. Jeśli lokacja została zmieniona po tym jak postać zmieniła stronę, to na koniec tury ta postać i tak wraca do pierwotnego właściciela (niezależnie od tego czy Dark Cave jest jeszcze wystawione czy już nie).

Darth Vader I
Pay 2 Force Search your deck. You may take a Dark Side Battle card from your deck, show it to your opponent, and put it into your hand. Then shuffle your deck. (Przeszukaj swoją talię. Możesz wziąć kartę bitewną Ciemnej Strony ze swojej talii, pokazać ją przeciwnikowi i przełożyć ją do ręki. Następnie przetasuj swoją talię.)

- Ostatecznie: Vader może przeszukać talię raz (w trakcie jednej tury - przyp. tłumacza). Ponieważ w jego zdolności nie jest zapisane, że można używać jej wielokrotnie, a zagrywać nią można podczas tury, w takim wypadku jest to jedyny moment, w którym można zagrać tą zdolnością. Nie można zagrywać tą zdolnością podczas etapu budowy. (Uwaga tłumacza: Te zasady zaczynają się od słowa "ostatecznie", ponieważ WotC przez długi czas nie mogło zdecydować się, kiedy i ile razy w trakcie tury można zagrywać tą zdolnością, co chwila podając sprzeczne informacje. Jak widzicie, ostatecznie zdolnością tą można zagrać tylko raz na turę).

Emperor's Prize
Pay 1 Force Choose a card in your discard pile that was discarded by damage more than twice its health this turn. Put that card into its arena. (Wybierz kartę ze swojego stosu discard, która została w tej turze wyrzucona na stos discard poprzez obrażenia większe niż dwukrotność jej wytrzymałości. Przełóż tą kartę do swojej areny.)

- Jeśli jakaś jednostka została wyrzucona na stos discard po nałożeniu na nią żetonów obrażeń i łączna liczba żetonów obrażeń na jednostce wyniosła przynajmniej dwa razy tyle ile wynosi parametr Health jednostki, to wtedy możesz zagrać kartą Emperor's Prize, aby przywrócić jednostkę do gry.

Failed for the Last Time
Discard one of your units from any arena. Put a card with a different name but the same type line from your hand into that arena. (Wyrzuć na stos discard jedną ze swoich jednostek z dowolnej areny. Wystaw kartę o innej nazwie, ale identycznej linii typu z ręki do tej areny.)

- Cała linia typu musi być identyczna.

Jedi's Failure
Pay 2 Force One of your Jedi gets +8 power for this attack. When the next turn starts, your opponent gains control of that Jedi until the game ends. (Jeden z twoich Jedi dostaje +8 do siły na czas tego ataku. Kiedy zacznie się następna tura, twój przeciwnik zdobędzie kontrolę nad tym Jedi do końca gry.)

- Jeśli wybrany Jedi wróci do ręki lub zostanie wyrzucony na stos discard, przeciwnik nie zdobywa nad nim kontroli.

Lando Carlissian A (Uwaga od tłumacza: Zapewne jest to błąd i chodzi o wersję D, której tekst zamieszczam poniżej)
When the Character battle phase starts, you and your opponent each secretly bid Force. The player who wins the bid gains control of Lando until end of turn. If it's a tie, you win the bid. (Kiedy rozpoczyna się etap bitwy w Character arenie, ty i twój przeciwnik potajemnie licytujecie FP. Gracz, który wygra licytację, zdobywa kontrolę nad Landem do końca tury. Jeśli jest remis, wygrywasz licytację.)

- Jeśli twój przeciwnik zdobędzie kontrolę nad Landem, możesz stacknąć na nim normalnie dowolne kopie Lando, aczkolwiek nie zmienia to tego, kto ostatecznie kontroluje Lando. Jeśli Lando wróci do ręki właściciela, wszystkie kopie na stacku idą do ręki prawowitego właściciela.

Lobot A
Choose a player. That player discards the top 5 cards of his or her deck, then draws a card. (Wybierz gracza. Ten gracz wyrzuca na stos discard 5 wierzchnich kart swojej talii, a następnie ciągnie jedną kartę.)

- Jego zdolność aktywowaną można zagrywać podczas dowolnej szansy na zagrywanie zdolnościami aktywowanymi i kartami bitewnymi o ile można zapłacić jej koszt.

Millenium Falcon F
If one of your Characters would be damaged and discarded from any arena or build zone, you may prevent that damage and retreat that Character instead. If you do, the Millennium Falcon doesn't untap during your next untap step. (Jeśli jedna z twoich postaci miałaby zostać uszkodzona i wyrzucona na stos discard z którejś areny lub strefy budowy, możesz zamiast tego zapobiec tym obrażeniom i wycofać tą postać. Jeśli tak zrobisz, Millenium Falcon nie untapnie się podczas następnego etapu untapowania.)

- Ta karta posiada zdolność zapobiegającą obrażeniom postaci / wycofującą ją. Jeżeli masz wystawione Cloud City Dining Hall (lokacja ta nie pozwala wycofywać postaci), twoje postacie nie będą się wycofywać, a Millenium Falcon nie będzie musiał pozostać tapnięty w następnej turze.

Pyt: Czy mogę użyć zdolności Millenium Falcon F więcej niż raz na turę? Jeśli mogę, to czy "nie untapowanie" kumuluje się na kolejne tury, czy też może jedna tura "nie untapowania" wystarczy, aby pokryć te wszystkie efekty?
Odp: Możesz użyć zdolności Millenium Falcon F za każdym razem, gdy jedna z twoich postaci miałaby zostać uszkodzona i wyrzucona na stos discard. Jeśli użyjesz tej zdolności musisz tapnąć Millenium Falcona jako część używanego efektu. A zatem tak, możesz użyć tego efektu więcej niż raz na turę. (Uwaga od tłumacza: Przyznaję, że nie bardzo rozumiem o co tu chodzi. Po pierwsze, w zdolności Falcona nie ma nic o konieczności jego tapnięcia, a tu nagle się okazuje, że trzeba go jednak tapnąć. Po drugie, skoro użycie zdolności wymaga tapnięcia Falcona, to nie wiem jak można użyć tej zdolności kilka razy w trakcie tury. No chyba, że w tej sytuacji WotC dopuszcza tapowanie tapniętych jednostek. Najprawdopodobniej jednak nie trzeba tapować Millenium Falcona podczas korzystania ze zdolności, a w przytoczonym zdaniu chodziło autorowi o to, że MF nie untapuje się podczas kolejnej tury.) Pomimo iż Millenium Falcon dostanie w takim wypadku kilka efektów "nieuntapowania się podczas następnej tury", to jedna tura nieuntapowania wystarczy, aby zaspokoić wszystkie te efekty.

Pyt: Załóżmy, że mam Millenium Falcon F i nieuszkodzoną postać o wytrzymałości 5 w grze. Mój przeciwnik zagrywa Painful Reckoning (karta bitewna powodująca, że w wybranej arenie przy kładzeniu każdego żetonu obrażeń, kładzie się dodatkowy żeton - czyli innymi słowy podwaja liczbę kładzionych żetonów obrażeń - przyp. tłumacza). Następnie przeciwnik atakuje tą postać i wyrzuca 3 trafienia. Czy mogę użyć Falcona do uratowania tej postaci?
Odp: Krótka odpowiedź brzmi: nie.
Średniej długości odpowiedź jest taka, że zarówno Painful Reckoning jak i Millenium Falcon F są efektami zastępującymi (replacement effects), ale Painful Reckoning następuje "po" Millenium Falconie F.
Długa odpowiedź jest skomplikowana, ale oto ona. Zdolność Falcona F jest statycznym efektem zastępującym. Następuje na końcu etapu szansy na zapobieganie obrażeniom (tzn. po tym jak obaj gracze skończą zapobieganie obrażeniom - obaj spasują pod rząd). Zdolność Falcona będzie mogła zadziałać tylko jeśli nadchodzące obrażenia są większe niż pozostała wytrzymałość broniącej się jednostki. W tym wypadku, skoro nadchodzą jedynie 3 obrażenia, Falcon nie może zadziałać. Painful Reckoning także jest efektem zastępującym. Jednakże on zastępuje aktualne kładzenie żetonów obrażeń - w tym wypadku zastępuje kładzenie 3 żetonów na kładzenie pierwotnych 3 żetonów plus 3 dodatkowych, czyli razem na kładzenie 6 żetonów obrażeń.

Millenium Falcon G
When the Millenium Falcon would be damaged, roll one of your dice. If you roll 1 or 2, prevent that damage. (Kiedy Millenium Falcon miałby zostać uszkodzony, rzuć jedną z kości. Jeśli wyrzucisz 1 lub 2 zapobiegnij tym obrażeniom.)

- Rzucasz kością jeden raz, aby spróbować zapobiec wszystkim obrażeniom zanim zostaną zapobiegnięte.

Obi-Wan's Spirit A
Obi-Wan's Spirit doesn't count toward controlling the Character arena. (Obi-Wan's Spirit nie liczy się do kontrolowania Character areny.)

- Obi-Wan's Spirit nie liczy się do kontrolowania Character areny dla żadnego z graczy.

Princess Leia G
Whenever one of your Smugglers would be damaged, you may prevent that damage. If you do put 1 damage counter on Leia. (Kiedy jeden z twoich przemytników miałby być odnieść obrażenia, możesz zapobiec tym obrażeniom. Jeśli to zrobisz połóż 1 żeton obrażeń na Lei.)
Transport Pilot. The Transport gets: "When the roll for build points is made, you gain +3 build points this turn" ("Kiedy wykonywany jest rzut na BP, dostajesz 3 dodatkowe BP tej tury.")

- Princess Leia G może użyć swojej zdolności warunkowej nawet jeżeli pilotuje jednostkę w Space arenie.

Quest for Truth
Look at your opponent's hand and set aside all Battle cards from it. This turn, you may play one of those cards, as if it were in your hand, paying the costs (if any). When the turn ends, return the rest of those cards to your opponent's hand. (Spójrz na rękę przeciwnika i odłóż na bok wszystkie karty bitewne, które się tam znajdują. Tej tury, możesz zagrać jedną z tych kart, tak jakby znajdowała się w twojej ręce, płacąc jej koszta (o ile jakieś są). Kiedy tura się zakończy, wróć resztę tych kart do ręki przeciwnika.)

- Jeśli wybierzesz kartę bitewną, wyrzucasz ją na stos discard po zagraniu nią. Twój przeciwnik nie może zagrywać żadną z tych kart póki jest ona odłożona na bok.

Rally the Defenders
This turn you may deploy units with build cost 2 or less without paying their build costs. (Tej tury możesz wystawiać jednostki o koszcie budowy 2 lub mniej bez wydawania punktów budowy.)

- Ta karta ma wpływ tylko na jednostki, które mają wydrukowany koszt 2 lub niższy.

Sacrifice
Discard one of your units from any arena Disrupt a Battle card that costs 4 or less Force. (That card has no effect.) (Wyrzuć na stos discard jedną ze swoich jednostek z dowolnej areny Przerwij kartę bitewną o koszcie 4 lub mniej. (Ta karta nie ma efektu.))

Jednostka musi zostać naprawdę przełożona do stosu discard, aby efekt karty zaistniał (Uwaga od tłumacza: Niektóre karty mają tekst, który zabezpiecza je przed wyrzuceniem na stos discard - nie możesz zatem użyć ich do zapłacenia kosztu karty Sacrifice). Aktualny wydrukowany koszt karty bitewnej musi wynosić 4 lub mniej.

Streets of Cloud City
Fight the Ground battle before the Space battle. (Etap bitwy w Ground arenie następuje przed etapem bitwy w Space arenie.)

- Jeśli ta karta jest w grze, walczysz w Space arenie po tym jak zakończy się etap bitwy w Ground arenie. Po Space arenie, walczysz w Character arenie.

Yoda G
Under any Jedi Padawan, Yoda stack you can. On top of that stack Yoda can't be. 1 extra card in it, the stack can have. (Pod dowolnym Jedi Padawanem Yoda stacknięty być może. Na szczycie tego stacka Yoda się znaleźć nie może. 1 dodatkową kartę w sobie stack ten posiadać może.)

- Yoda G nie liczy się jako Yoda, kiedy jest na stacku. Yoda G nie może opuścić stacka po stacknięciu. Zdolność tej karty nie działa w setupie (tak jak wszystkie zdolności). Jeśli zagrywasz go w setupie, wydajesz 3 punkty budowy za Yodę, który nie może być stacknięty na jednostkę.

Asteroid Field
When the Space battle step starts, Asteroid Field does 2 dice of damage to each unit in the Space arena. (Kiedy zaczyna się etap bitwy w Space arenie, Asteroid Field zadaje 2 kości obrażeń każdej jednostce w Space arenie.)

Pyt: Jak to działa, kiedy karta (taka jak Asteroid Field) zadaje obrażenia wszystkim jednostkom w arenie? Czy rzucasz kośćmi przeciwko każdej jednostce i wstrzymujesz zadawanie obrażeń (a tym samym szanse na zapobieganie obrażeń) do momentu aż zostaną rzucone kości przeciw wszystkim jednostkom? A może rzucasz dla każdej jednostki oddzielnie, rozpatrujesz zadane obrażenia zanim przejdziesz do następnej, a jeśli tak, to kto decyduje o kolejności?
Odp: Wszystkie kości są rzucane, następnie jest jedna łączna szansa na zapobieganie obrażeniom, a nie oddzielna dla każdej jednostki. Osoba kontrolująca kartę, która zadaje obrażenia, decyduje o tym, w jakiej kolejności zadawane są obrażenia jednostkom.

Bright Hope A
When you finish building Bright Hope, you may put a Ground card from your hand face down under it. If Bright Hope is discarded from the Space arena, put that Ground card face down in your build zone with 5 build counters on it. (Kiedy skończysz budować Bright Hope, możesz położyć pod nim rysunkiem do dołu kartę typu Ground z ręki. Jeśli Bright Hope zostanie wyrzucony na discard ze Space areny, połóż tą kartę typu Ground rysunkiem do dołu w strefie budowy z 5 żetonami budowy.)

- Musisz odkryć kartę leżącą pod Bright Hope po zakończeniu gry, aby udowodnić, że była to jednostka typu Ground (zakładając, że nie została zbudowana podczas gry).

Pyt: Co się dzieje, jeżeli mam Bright Hope z jednostką typu Ground pod nim, a następnie zagram Refit on Yavin na Bright Hope?
Odp: Karta pozostaje usunięta i nie ma później żadnego efektu.

Darth Vader G
Disrupt a Battle card (that card has no effect), unless its controller pays 2 Force. (Przerwij kartę bitewną (karta nie ma efektu), chyba że gracz kontrolujący tą kartę bitewną zapłaci 2 FP.)

Pyt: Czy Darth Vader G może zostać tapnięty, aby przerwać (disrupt) kartę bitewną, nawet jeżeli nie została zagrana żadna karta bitewna? Czy może zostać tapnięty, aby przerwać własną kartę bitewną?
Odp: Twój Darth Vader G nie może przerywać kart bitewnych, które nie zostały zagrane, ale może przerywać twoje karty bitewne.

Lando Carlissian C
Discard one of your other units from any arena or your build zone Prevent all damage to Lando. You gain 2 build points next turn. (Wyrzuć na stos discard jedną z twoich innych jednostek z dowolnej areny lub ze strefy budowy Zapobiegnij wszystkim obrażeniom zadawanym Lando. Zdobywasz 2 dodatkowe BP w następnej turze.)

- Jednostka musi zostać naprawdę przełożona do stosu discard, aby Lando mógł zapobiec obrażeniom. Obrażenia muszą być zadawane Lando, aby mógł on skorzystać ze swojej zdolności (czyli jeżeli obrażenia są zadawane np. jakiejś jednostce w Space arenie, to Lando nie może skorzystać z tej zdolności)

Luke Skywalker I
Pay 2 Force Evade X, where X is the number of cards in Luke's stack. (Evade X, gdzie X to ilość kart na stacku Luke'a.)

- Jeżeli Luke Skywalker I jest jedyną kartą na stosie to ma zdolność Pay 2 Force Evade 1

Probot
When this unit is damaged, discard it and draw 5 cards. Return a number of cards from your hand to top of your deck equal to the number of damage counters that were on this unit before you discarded it. (Kiedy ta jednostka zostanie uszkodzona, wyrzuć ją na stos discard i pociągnij 5 kart. Przełóż z powrotem taką liczbę kart z ręki na wierzch talii, ile wynosiła liczba żetonów obrażeń, jaka znajdowała się na tej jednostce zanim wyrzuciłeś ją na stos discard.)

- Możesz (i musisz - przyp. tłumacza) wyrzucić tą kartę na stos discard w dowolnym czasie, jeżeli tylko na Probocie znajdują się żetony obrażeń. Ciągniesz 5 kart. Za każdy żeton obrażeń znajdujący się na Probocie, wybierasz jedną kartę z tych, które obecnie masz w ręce i kładziesz te karty na wierzchu talii w dowolnej kolejności.

Self-Destruct
Pay 3 Force One of your units gets Retaliate X until end of turn, where X is that unit's build cost. When the turn ends, discard that unit. (Jedna z twoich jednostek dostaje Retaliate X do końca tury, gdzie X to koszt vudowy tej jednostki. Kiedy tura sie skończy, wyrzuć tą jednostkę na stos discard.)

Pyt: Kiedy zagrywam Self-Destruct na jednostkę, to czy otrzymywane Retaliate kosztuje cokolwiek?
Odp: Nie. (Uwaga od tłumacza: Retaliate jest zdolnością aktywowaną i moim zdaniem powinna mieć koszt. Karta Self-Destruct powinna zatem dawać zdolność "Pay 0 Force Retaliate X". Ponadto w dodatku R&S WotC zmieniło tekst dwóch wersji Chewbacci z Retaliate X na "Pay 0 Force Retaliate X" z wymienionego powyżej powodu.)

Snowtrooper Elite Squad
As long as Darth Vader is in the Character arena, if this unit would be discarded from the Ground arena, retreat it and remove all damage counters from it instead. (Jak długo Darth Vader znajduje się w Character arenie, jeśli ta jednostka miałaby zostać wyrzucona na stos discard z Ground areny, zamiast tego wycofaj ją i zdejmij z niej wszystkie żetony obrażeń.)

- Ta karta nie może się wycofać zamiast zostać wyrzucona na stos discard w celu wypełnienia wymagań innej karty żądającej wyrzucenia jednostki na stos discard. (Czyli nie możesz zrobić np. tak, że zagrywasz zdolnością karty Lando Carlissian C i zamiast wyrzucić kartę Stormtrooper Elite Squad na stos discard, wycofać ją - przyp. tłumacza)

Surprise Reinforcement
Pay 4 Force Your opponent gains 5 build points and may spend them as though it were his or her build step. Then you gain 5 build points and may do the same. Play only when no unit is attacking. (Twój przeciwnik dostaje 5 BP i może je wydawać tak jakby to był jego etap budowy. Następnie ty dostajesz 5 BP i możesz robić to samo. Zagrywaj tylko, gdy żadna jednostka nie atakuje.)

- Ta karta nie pozwala ci dłużej zachowywać się jakbyś był w etapie budowy (w pierwotnej erracie WotC podało, że karta ta tworzy nowy etap budowy ze wszystkimi tego konsekwencjami - wycofało się z tego po protestach fanów - przyp. tłumacza). Dostajesz 5 żetonów budowy, które możesz położyć na kartach w strefie budowy lub kartach, które masz w ręce (przekładasz je wtedy do strefy budowy). Nie możesz wystawiać jednostek. Nie możesz także przenosić na pole bitwy wycofanych wcześniej jednostek. (Nie możesz także reorganizować kart w stosie, przenosić pilotów ani zagrywać zdolnościami z tekstem "play only during your build step" - przyp. tłumacza)

Vader's Call
Koszt budowy: X
Tekst: To complete Vader's Call, you may also pay any amount of Force. Your opponent discards that many cards from his or her hand. (Aby ukończyć Vader's Call możesz także zapłacić dowolną liczbę FP (powinno być jeszcze dodane: ale nie więcej niż X - przyp. tłumacza). Twój przeciwnik wyrzuca z ręki na stos discard tyle kart ze swojej ręki.)

- Możesz zapłacić dowolną liczbę punktów Mocy, ale nie więcej niż X (X = liczba żetonów budowy na Vader's Call). Twój przeciwnik wyrzuca na discard tyle kart, ile wydałeś punktów Mocy.

Wampa
This unit can't retreat, must attack, and can attack your units in the Ground arena. (Ta jednostka nie może się wycofywać, musi atakować i potrafi atakować twoje jednostki w Ground arenie.)

- Ta jednostka nie może zaatakować samej siebie.

Cloud City Battleground
Each of your Battle cards costs 2 Force less to play. (Każda z twoich kart bitewnych kosztuje 2 FP mniej do zagrania.)

- Ta karta pozwala ci zagrywać karty bitewne za 2 punkty Mocy mniej. Nie zmienia aktualnego wydrukowanego kosztu na zagranej karcie. Jeśli karta bitewna ma rozszerzony efekt (po słowie Enhance), redukowany jest łączny koszt. (czyli jeżeli masz wystawione Cloud City Battleground i zagrywasz kartą bitewną z tekstem "Pay 3 Force Efekt; Enhance: Pay 3 more Force Silniejszy efekt" i wybierzesz silniejszy efekt, to zapłacisz 4 FP (bo łączny koszt to 6 FP i to on jest obniżany o 2 FP) - przyp. tłumacza).

Cloud City Dining Hall
Characters can't retreat. (Postacie nie mogą się wycofywać.)

- Ta karta nie pozwala żadnej postaci się wycofać. Karty lub zasady, które pozwalają lub nakazują postaciom wycofać się, nie maja pozwolenia na wycofanie postaci, jeżeli Cloud City Dining Hall jest w grze. (Dotyczy to nawet konfrontacji jednostek. Karta ta dopuszcza zatem do wystąpienia pojedynku Darth Vader vs. Anakin Skywalker albo Lando Carlissian (po Jasnej Stronie) vs. Lando Carlissian (po Ciemnej Stronie) - przyp. tłumacza)

Cloud City Landing Platform
When the roll for build points is made, you may reroll it once. (Kiedy został wykonany rzut na punkty budowy, możesz jeden raz rzucić kostką ponownie)

Pyt: Cloud City Landing Platform mówi: "When the roll for build points is made, you may reroll it once" ("Kiedy został wykonany rzut na punkty budowy, możesz jeden raz rzucić kostką ponownie"). Mam też jednostkę z efektem zaczynającym się od "When the roll for build points is made..." ("Kiedy został wykonany rzut na punkty budowy..."). Czy w takim razie mogę dwukrotnie w ciągu jednej tury skorzystać z tej zdolności poprzez użycie Cloud City Landing Platform do rzucenia ponownie kością na punkty budowy?
Odp: Możesz uzyskać efekt tej zdolności tylko dla finalnego rzutu na punkty budowy.

Vader's Vengeance
Pay any amount of Force One of your units in any arena gets that much power for this attack. (Zapłać dowolną liczbę FP Jedna z twoich jednostek dostaje tyle siły na czas tego ataku.)

- Ta karta dodaje siłę do łącznej siły jednostki. Nie zastępuje siły wydrukowanej na jednostce.

Explore the Swamps
To complete Explore the Swamps, you must also tap one of your Characters in the Character arena. (Aby ukończyć Explore the Swamps, musisz także tapnąć jedną ze swoich postaci w Character arenie.)

- Musisz tapnąć nietapniętą postać, aby móc zagrać tą kartą.

Hope of Another
One of your Characters becomes a Jedi until the game ends. (Jedna z twoich postaci staje się Jedi do końca gry.)

- Ta karta ma wpływ na wszystkie kopie postaci, jeśli postać ta jest stacknieta. Jednakże jeśli postać zostanie wyrzucona na stos discard, wtedy karta traci efekt, nawet jeżeli na karcie zostało napisane, że efekt trwa do końca gry. Podobnie, jedynie te wersje unikalnej jednostki, które są w grze, są traktowane jak Jedi.
- Efekt wpływa tylko na wersje aktualnie znajdujące się w grze.
- Jeśli Hope of Another jest zagrywane na nieunikalną postać, tylko ta kopia nieunikalnej postaci zdobywa podtyp.

Jedi Trap
The Light Side player chooses one of his or her units in the Character arena and retreats the rest. (Gracz Jasnej Strony wybiera jedną ze swoich jednostek w Character arenie i wycofuje resztę.)

- Wycofane postacie mogą wrócić ze strefy budowy do aren w trakcie etapu budowy, nawet jeżeli została zagrana ta karta. (Co tak swoją drogą sprawia, że karta Jedi Trap jest praktycznie bezużyteczna - przyp. tłumacza)

Kuat Lancer-Class Frigate
Podtyp: Imperial Cruiser

- Ta jednostka ma podtyp Cruiser. (Uwaga od tłumacza: I Imperial zresztą też. To wyjaśnienie może brzmieć dziwnie jak na kartę, która posiada podtyp Cruiser. Wyjaśnienie to było jednak konieczne, ponieważ niegdyś na jednej z wersji Sokoła Millenium błędnie wydrukowano podtyp jako Cruiser zamiast Transport i niektórzy fani myśleli, że taki sam błąd został popełniony przy karcie Kuat Lancer-Class Frigate).

Imperial II Star Destroyer
Show a face-down Starfighter card in your build zone to your opponent Put 2 build counters on that card. Play only during your build step. (Pokaż przeciwnikowi odwróconą rysunkiem do dołu kartę Starfightera Połóż 2 żetony budowy na tą kartę. Zagrywaj tylko podczas etapu budowy.)

- Zdolność aktywowana tej karty może zostać użyta tylko raz w trakcie etapu budowy.

Tauntaun Mount
One of your Rebel Characters gets +20 speed and +2 power until end of turn. (Jedna z twoich postaci rebelianckich dostaje +20 do szybkości i +2 do siły.)

- Zdolność aktywowana tej karty może być aktywowana podczas dowolnej szansy na zagrywanie zdolnościami aktywowanymi.


Tagi: SW TCG (74)
Loading..

Ustawienia


Ustaw kolejność w prawej i lewej sekcji.
Możesz przesuwać elementy również pomiędzy nimi.