Karcianki

Specyficzne karty - TPM

Lucky
Pyt: Kiedy dokładnie rzuca się kośćmi ponownie?
Odp: Lucky jest statycznym efektem zawierającym słowo kluczowe. Kiedy gracz (posiadający w grze jednostkę ze zdolnością Lucky) ma szansę na zagranie zdolnościami powodującymi ponowne rzucenie kośćmi (podczas ataku), to ten gracz może zdecydować o użyciu (bądź nie) zdolności Lucky po tym, jak zostaną rozpatrzone wszystkie zdolności wyzwalane powodujące ponowne rzucenie kośćmi.

Przykład: AT-AT Assault Group pilotowane przez Generała Maximiliana Veersa A (Uwaga od tłumacza: Veers dodaje pilotowanej jednostce zdolność "When you roll this unit's attack dice, you may reroll any number of those dice once.") atakuje na Anakin's Podracer A (posiadającego zdolność Lucky 1). Po rzuceniu kośćmi na atak, uruchamiana i rozpatrywana jest zdolność wyzwalana AT-AT Assault Group (dodawana przez Veersa), która pozwala Ciemnej Stronie rzucić ponownie kośćmi. Następnie zachodzi normalny "play-or-pass", podczas którego można zagrywać zdolnościami powodującymi ponowne rzucenie kośćmi. Na początku gracz Ciemnej Strony może zagrać jakąś zdolnością lub spasować. Potem jest kolej gracza Jasnej Strony na zagranie jakąś kartą lub zdolnością i to właśnie teraz gracz Jasnej Strony może zadecydować o zagraniu np. zdolnością Lucky należącą do Anakin's Podracera.

Inne dozwolone efekty lub karty bitewne (takie jak Shoot Her Or Something, Second Effort, Cheat The Game) mogą być także zagrywane podczas play-or-passów pozwalających na ponowne rzucenie kośćmi, zarówno przed jak i po zagraniu zdolnością Lucky. Lucky jest po prostu dodatkowym sposobem na ponowne rzucenie kośćmi. Jeśli obaj gracze spasują pod rząd, szansa na ponowne rzucenie kośćmi się kończy i wszystkie nieużyte efekty Lucky są stracone dla tego ataku.

Pyt: Czy zdolność do ponownego rzucenie kośćmi na karcie Jar Jar Binks A ("When your opponent rolls one or more dice in an attack on Jar Jar, you may reroll any of those dice. (You can do this only once per attack.)" - przyp. tłumacza) jest rozpartywana tak samo jak zdolność Lucky Jar Jara B?
Odp: Nie. Zdolność Jar Jara A jest zdolnością wyzwalaną i jest rozpatrywana razem z innymi zdolnościami wyzwalanymi. Te zdolności są rozpatrywane zanim rozpocznie się szansa na zagranie zdolnościami i kartami bitewnymi powodującymi ponowne rzucenie kośćmi.

Pyt: Co jeśli jednostka Jasnej Strony o sile 3 i zdolności Lucky 3 atakuje jednostkę Ciemnej Strony ze zdolnością Lucky 2?
Odp: Każdy z graczy będzie miał szansę zagrać swoją zdolnością podczas play-or-pass na ponowne rzucenie kośćmi. Gracz Ciemnej Strony będzie mógł np. użyć zdolności Lucky 2, rzucając ponownie dwoma kośćmi, a następnie gracz Jasnej Strony dostanie szansę użycia zdolności Lucky 3 i rzucenia trzema kosćmi.

Alternatywnie, gracz Ciemnej Strony może wstrzymać się z zagrywaniem swojego Lucky 2 i zobaczyć co zrobi gracz Jasnej Strony. Jeżeli gracz Jasnej Strony zdecyduje się użyć Lucky 3 i rzucić 3 kośćmi, to gracz Ciemnej Strony będzie mógł odpowiedzieć zdolnością Lucky 2 i rzucić 2 kośćmi. Jeżeli jednak po tym, jak gracz Ciemnej Strony spasuje, gracz Jasnej Strony również spasuje, to szansa na ponowne rzucenie kośćmi się zakończy i żaden z graczy nie będzie już mógł użyć Lucky podczas tego ataku.

Aurra Sing C
Whenever Aurra damages a unit and that unit is discarded, put the top card of your deck face down under Aurra. She gets +10 speed, +1 power, and +1 health for each face down card under her. (Kiedy Aurra uszkodzi jednostkę i ta jednostka zostanie wyrzucona na stos kart straconych, połóż wierzchnią kartę talii rysunkiem do dołu pod Aurrą. Aurra dostaje +10 prędkości, +1 siły i +1 wytrzymałości za każdą kartę pod nią położoną rysunkiem do dołu.)

Pyt: Czy karty leżące rysunkiem do dołu pod Aurrą także wliczają się do wartości łącznego kosztu budowy Aurry Sing?
Odp: Nie, ponieważ nie liczą się jako część stacka.

Pyt: Co jeśli Aurra przejdzie na Jasną Stronę z kartami leżącymi pod nią? Czy te karty przenoszą się razem z nią? Jeśli gracz Jasnej Strony kontroluje Aurrę, to czy może korzystać z jej zdolności i leżących pod nią kart?
Odp: Tak. Karty leżące rysunkiem do dołu zostają z Aurrą.

Pyt: Co jeśli Aurra zostanie przeniesiona z powrotem do ręki?
Odp: Karty leżące rysunkiem do dołu zostają odłożone na bok (tzn. są wyrzucone z gry (out of play)) do końca gry.

Pyt: Co jeśli inna wersja Aurry zostanie położona na wierzchu stacka? Czy cały czas dostaje swoje bonusy?
Odp: Nie, bonusy już nie będą przysługiwały Aurze. Jednakże karty leżące rysunkiem do dołu nadal będą leżały pod Aurrą i jeżeli Aurra C zostanie z powrotem położona na wierzchu znowu zaczną działać.

Pyt: Czy te bonusy działają w strefie budowy?
Odp: Nie.

Boss Nass A
Each of your other Gungan units costs 1 less build point to deploy and each gets +1 power. (Każdy inna jednostka Gungan kosztuje 1 BP mniej do wystawienia i każda zdobywa +1 do siły.)

Pyt: Czy Boss Nass sprawia, że on sam kosztuje 1 BP mniej? Czy dodaje sobie 1 do siły?
Odp: Ponieważ zdolność odnosi się do "innych" jednostek Gungan, Boss Nass nie kosztuje mniej i nie dodaje sobie bonusu do siły.

C-9979
When you deploy this unit, you may search your deck for a Trade Federation MTT card, a Trade Federation AAT card, and a Trade Federation STAP card. Show those cards to your opponent and put them into your hand. Then shuffle your deck. (Kiedy wystawisz tą jednostkę, możesz przeszukać swoją talię w poszukiwaniu kart Trade Federation MTT, Trade Federation AAT oraz Trade Federation STAP. Pokaż te karty przeciwnikowi i przełóż je do ręki. Następnie przetasuj talię.)

Pyt: Co jeśli nie mam wszystkich trzech potrzebnych kart (MTT, AAT, STAP)? Jeśli nie mam już żadnych MTT w talii to czy mogę nadal przeszukać talię i wziąć AAT i STAP?
Odp: Tak.

Duel of the Fates
This turn, at the end of each Space battle step, if neither player controls the Space arena, untap all units in the Space arena. There is another Space battle step. Do the same for the Ground and Character arenas. (Tej tury, na końcu każdego z etapów bitwy kosmicznej, jeśli żaden z graczy nie kontroluje areny kosmicznej, untapnij wszystkie jednostki w tej arenie. Następuje kolejny etap bitwy kosmicznej. Zrób to samo dla areny naziemnej i postaci.)

Pyt: Co się dzieje jeśli nie ma żadnej jednostki w danej arenie?
Odp: Jeśli obaj gracze zgadzają się, że nie mogą wygrać danej areny w tej turze, pomińcie tą arenę.

Pyt: Co się dzieje, jeżeli obrażenia nie mogą być zadane w danej arenie (np. ktoś zagrał Discuss It in Committee lub Peace on Naboo)?
Odp: Jeśli jest jasne, że żaden z graczy nie może wygrać danej areny tej tury, pomińcie tą arenę.

Pyt: Czy muszę untapować jednostki, które zdecydowałem, że pozostaną tapnięte (np. Mynock)?
Odp: Tak. Musisz untapnąć wszystkie jednostki, chyba że jednostka mówi, że "nie może" ("can't") się untapnąć (ponieważ "can't" wygrywa z "can"). W sytuacji, gdy przez to, że jedna jednostka jest tapnięta, inna jednostka również jest tapnięta (np. Space Slug z R&S), obie jednostki się untapują.

UWAGA: Od 20.12.2004 Duel of the Fates znajduje się na liście kart zbanowanych i ograniczonych.

Fight on All Fronts
Play this card only if you have units in all 3 arenas. (Zagrywaj tą kartą tylko jeśli masz jednostki we wszystkich 3 arenach.)
Pay 3 Force Choose a unit in each arena. Each of those units gets +2 power and Critical Hit 1 until end of turn. (Wybierz jednostkę w każdej arenie. Każda z tych jednostek dostaje +2 do siły i Critical Hit 1 do końca tury.)
Enhance: Pay 3 more Force Each of those units gets +4 power and Critical Hit 2 until end of turn instead. (Każda z tych jednostek dostaje zamiast tego bonus +4 do siły i Critical Hit 2 do końca tury.)

Pyt: Czy karty Asteroid i Obi-Wan's Spirit spełniają warunki zagrania kartą?
Odp: Tak. Mimo iż te jednostki nie wliczają się do kontrolowania areny, to liczą się do spełnienia warunków zagrania tą kartą .

Pyt: Czy muszę mieć więcej niż jedną jednostkę w każdej z aren?
Odp: Potrzebujesz tylko jednej jednostki w każdej arenie.

In Disguise
Pay 3 Force, Discard one of your Characters from the Character arena You may put a Character card with build cost equal to or less than the discarded Character from your hand into the Character arena. Put damage counters on the new unit equal to the number of damage counters that were on the discarded unit. (Zapłać 3 FP, wyrzuć na stos kart straconych jedną z twoich jednostek z areny postaci Możesz przełożyć z ręki do areny postaci kartę postaci z kosztem budowy równym lub mniejszym od kosztu wyrzuconej postaci. Połóż na nowej jednostce tyle żetonów obrażeń ile było na starej jednostce.)

Pyt: Co jeśli wystawiona postać jest unikalna i ja mam już taką w arenie postaci?
Odp: Zagraj jednostką i połóż żetony obrażeń. Jeżeli obrażenia będą śmiertelne, trafi na stos kart straconych. Jeśli jednostka jest nadal w grze po położeniu żetonów obrażeń, postępuj zgodnie z zasadami dotyczącymi dwóch unikalnych jednostek w grze (tzn. wyrzuć na stos kart straconych tą z nich, która ma mniejszy koszt budowy, bądź zapłać w punktach Mocy różnicę w kosztach budowy tych jednostek i wyrzuć którąkolwiek z nich).

Jar Jar Binks B
Lucky 3 (Each attack, you may reroll 3 of this unit's attack dice or have your opponent reroll 3 attack dice against it.) (Podczas każdego ataku możesz ponownie rzucić 3 kośćmi na atak tej jednostki albo kazać przeciwnikowi rzucić ponownie trzema kośćmi na atak, o ile atakuje on tą jednostkę.)

Pyt: Co znaczy Lucky 3 skoro Jar Jar ma tylko siłę 2? Jeśli wyrzucę dwa pudła i rzucę ponownie dwoma kośćmi, to czy muszę potem rzucać jedną z kości ponownie?
Odp: Nie. Zdolność Lucky 3 jest tam na wypadek, gdyby jego siła została w jakiś sposób zwiększona (na przykład poprzez stackowanie). Ponadto jego Lucky 3 działa na ataki w niego wymierzone.

Jedi Temple
Each Jedi costs 1 less build point to deploy. (Każdy Jedi kosztuje 1 BP mniej do wystawienia.)
A Jedi Character can have more than 4 cards in its stack. (Postać Jedi może mieć więcej niż 4 karty w staku.)

Pyt: Czy mój przeciwnik też czerpie korzyści z tej karty?
Odp: Tak.

Pyt: Co się stanie jeśli zbuduje 5-karciany stack jednostki Jedi, a potem ta lokacja zostanie wyrzucona na stos kart straconych?
Odp: Stack pozostanie 5-karciany, ale nie będzie można już dokładać do niego kart. Ta lokacja po prostu wyłącza zasadę, że "w stacku mogą znajdować się maksymalnie 4 karty". Kiedy lokacja jest wyrzucana na stos kart straconych, nie ma w zasadach opisane co należy zrobić z postacią posiadającą więcej niż 4 karty w stacku, więc te karty pozostają tak, jak są obecnie.

Negotiate the Peace
Return to your hand any number of Light units in one arena whose total build cost is 7 or less. Choose any number of your opponent's Dark Side units in the same arena. Return those units to your opponent's hand if their total build cost is equal to or less than the total build cost of your returned units. (Weź z powrotem do ręki dowolną liczbę jednostek Jasnej Strony w jednej arenie, których łączny koszt budowy wynosi 7 lub mniej. Wybierz dowolną liczbę jednostek Ciemnej Strony w tej samej arenie. Przeciwnik bierze te karty z powrotem do ręki jeśli łączny koszt wybranych jednostek Ciemnej Strony jest równy lub mniejszy od łącznego kosztu budowy wybranych wcześniej jednostek Jasnej Strony.)

Pyt: Czy zwrot "łączny koszt budowy" na tej karcie oznacza koszt każdej pojedynczej jednostki czy też sumę kosztów wystawienia jednostek wziętych z powrotem do ręki?
Odp: To drugie. "Łączny koszt budowy" jest w tym wypadku sumą kosztów wystawienia jednostek wziętych z powrotem do ręki.

Pyt: Co ze stackniętymi jednostkami?
Odp: Koszt budowy jest kosztem budowy stacka, a nie kosztem indywidualnych kart w stacku.

Nute Gunray A
Each of your other Trade Federation units costs 1 less build point to deploy and each gets "Pay 0 Force Intercept." (Każda z twoich jednostek Federacji Handlowej kosztuje 1 BP mniej do wystawienia i każda dostaje zdolność "Pay 0 Force Intercept")

Pyt: Które jednostki Federacji dostają zdolność "Pay 0 Force Intercept"? Wszystkie, które są w grze czy tylko te, które z powodu zdolności Nute'a zostały wystawione za 1 BP mniej?
Odp: Wszystkie jednostki Federacji dostają obie zdolności. (Uwaga od tłumacza: Oczywiście jednostki Federacji wystawione przed Nutem raczej nie skorzystają ze zdolności obniżającej ich koszt wystawienia.)

Orn Free Taa A
, Pay 1 build point Choose one of your opponent's units. Tap that unit. Play only during your build step. (Wybierz jedną z jednostek przeciwnika. Tapnij tą jednostkę. Zagrywaj tylko podczas etapu budowy.)
Whenever a unit attacks Orn, prevent all damage that unit would do to Orn this turn unless your opponent taps one of his or her untapped Characters. (Kiedy jakaś jednostka atakuje Orna zapobiegnij wszystkim obrażeniom, która jednostka ta miałaby zadać Ornowi, chyba że przeciwnik tapnie jedną ze swoich nietapniętych postaci.)

Pyt: Czy zdolność Orna zapobiegająca obrażeniom działa cały czas, czy tylko wtedy, gdy zagra się jego zdolnością aktywowaną?
Odp: Traktuj Orna tak jakby druga zdolność była napisana od nowej linijki (Uwaga od tłumacza: Karta została błędnie wydrukowana i obie zdolności znajdują się w tej samej linii.) Jego druga zdolność działa cały czas.

Podracing Course
At the end of the Ground battle step, if there are more than 2 units in the Ground arena, discard the unit with the lowest speed. If 2 or more units are tied for lowest speed, you choose which unit is discarded. (Na koniec etapu bitwy lądowej, jeśli w arenie naziemnej są więcej niż 2 jednostki, wyrzuć na stos kart straconych jednostkę z najniższą prędkością. Jeżeli dwie lub więcej jednostek ma taką samą najniższą prędkość w arenie, wybierasz którą z nich wyrzucić na stos kart straconych.)

Pyt: Czy ta karta patrzy na bazową prędkość czy tez uwzględnia np. modyfikatory pochodzące z kart bitewnych?
Odp: Karta patrzy na obecną prędkość jednostki, a zatem uwzględnia modyfikatory działające "until end of turn".

Pyt: Co się stanie jeżeli najwolniejszą jednostką w arenie naziemnej jest Snowtrooper Elite Squad, a w arenie postaci znajduje się Vader? (Uwaga od tłumacza: Snowtrooper Elite Squad posiada zdolność, która sprawia, że jeśli w arenie postaci znajduje się Vader, to jednostka ta nie może być wyrzucona na stos kart straconych - jeśli miałaby zostać wyrzucona zamiast tego wycofuje się i zdejmuje z siebie wszystkie żetony obrażeń.)
Odp: Zdolność Stormtrooper Elite Squad zadziała i zamiast na stos kart straconych, jednostka zostanie wycofana i wyleczona.

Quinlan Vos A
At the start of the Character battle step, set aside the top 3 cards of your deck face down. You may look at them at any time and play any Battle card set aside this way as though it's in your hand. Put any cards that remain set aside this way on the bottom of your deck at the end of your Character battle step. (Na początku etapu bitwy postaci odłóż na bok 3 karty z wierzchu talii rysunkami do dołu. Możesz je oglądać w dowolnym momencie i zagrywać kartami bitewnymi, które się tam znajdują tak jakby znajdowały się w twojej ręce. Na koniec etapu bitwy postaci połóż karty odłożone na bok przez tą zdolność na spód swojej talii.)

Pyt: Czy mogę używać odłożonych na bok kart, aby spełnić wymagania jakiejś zdolności lub karty albo żeby zapłacić jakieś inne koszta?
Odp: Nie. Zwrot "tak jakby były w twojej ręce" ("as though it were in your hand") nie oznacza, że są "w twojej ręce" ("in your hand").

Pyt: Kiedy odkładam te karty na spód talii, to w jakiej kolejności to robię?
Odp: W wybranej przez ciebie.

Sando Aqua Monster
Choose a unit in the Ground arena with health 4 or less and set it aside. Play only when this unit would attack. When this unit is discarded from the Ground arena, return units set aside in this way to the Ground arena tapped. (Wybierz jednostkę w arenie naziemnej z wytrzymałością 4 lub mniej i odłóż ją na bok. Zagrywaj tylko gdy Sando Aqua Monster miałby zaatakować. Kiedy Sando zostanie wyrzucony na stos kart straconych z areny naziemnej, przenieś wszystkie odłożone w ten sposób jednostki z powrotem do areny naziemnej.)

Pyt: Co się stanie jeżeli Sando nie zostanie wyrzucony na stos kart straconych, ale przeniesiony do ręki? Albo jeśli zostanie wyrzucony na stos kart straconych nie z areny naziemnej, ale np. ze strefy budowy?
Odp: W takich sytuacjach odłożone na bok jednostki pozostaną odłożone na bok do końca gry.

Pyt: Co dokładnie oznacza "odłożone na bok" ("set aside")?
Odp: To oznacza, że jednostki te zostają usunięte z gry. Jednostki usunięte z gry nie mogą być celem ("can't be targeted"), nie mogą zostać tapnięte w celu zapłacenia jakichś kosztów itp. Jeśli jednostka unikalna zostanie usunięta z gry, inna kopia takiej jednostki może zostać zagrana. Jeśli ta unikalna jednostka wróci później do gry, zastosuj się do normalnych zasad dotyczących jednostek unikalnych.

Pyt: Co się dzieje z pilotem znajdującym się na odłożonej na bok jednostce?
Odp: Przenosi się wraz z pilotowaną jednostką. Jeśli jednostka wróci do gry, pilot wraca razem z nią.

Sith Infiltrator B
When you deploy this unit, you may choose a Ground or Space Location in play. Discard that Location. (Kiedy wystawisz tą jednostkę, możesz wybrać wystawioną lokację w arenie naziemnej lub kosmicznej. Wyrzuć tą lokację na stos kart straconych.)

Pyt: Czy ta zdolność wyzwalana uruchamia się jeżeli Sith Infiltrator B jest wystawiany pod Sith Infiltratora A?
Odp: Nie, jeśli wystawiasz jednostkę do stacka to zdolności wyzwalane uruchamiane przy wystawianiu jednostki działają tylko i wyłącznie wtedy, gdy wystawiasz jednostkę na wierzch stacka.

Pyt: Jeśli na wierzchu stacka jest Sith Infiltrator A i zostaje wyrzucony na stos kart straconych, a następnie właściciel Infiltratora płaci 2 FP i korzysta ze zdolności Infiltratora przywracającej go do ręki, to czy wraz z Infiltratorem A wraca jego wersja B?
Odp: Nie. Jeśli karta nie mówi inaczej (tak jak np. Vader's TIE Fighter A) to tylko wierzchnia karta stacka wraca do ręki.

Walking Droid Starfighter
Pay 3 Force Put this unit into the Space arena. As long as this unit is in the Space arena, treat it as a Space unit. Play only during the Space battle step and only if no unit has attacked. (Wystaw tą jednostkę do areny kosmicznej. Jak długo ta jednostka jest w arenie kosmicznej, traktuj ją jako jednostkę kosmiczną. Zagrywaj tylko podczas etapu bitwy w arenie kosmicznej, gdy żadna jednostka jeszcze nie atakowała.)

Pyt: Czy można wystawić tą jednostkę bezpośrednio do areny kosmicznej?
Odp: Nie.

Pyt: Czy można skorzystać z tej zdolności, gdy karta jest w ręce?
Odp: Nie. Zdolności na karcie nie działają, gdy karta znajduje się w ręce (oczywiście o ile karta nie mówi, że jest inaczej). Pamiętaj także, że zdolności aktywowane działają tylko, gdy jednostka znajduje się w arenie. Ta jednostka musi być w arenie naziemnej, żeby móc skorzystać ze swojej zdolności.

Pyt: Co oznacza zwrot "tylko, gdy żadna jednostka jeszcze nie atakowała"?
Odp: Na karcie powinno być napisane "tylko, gdy żadna jednostka jeszcze nie atakowała tej tury" ("only if no unit has attacked this turn")

Captain Panaka A
Each of your Naboo units gets Stun 2 and "Pay 0 Force Retaliate 2." (Każda z twoich jednostek Naboo dostaje zdolności Stun 2 oraz "Pay 0 Force Retaliate 2")

Pyt: Czy zdolność Panaki działa na niego samego?
Odp: Skoro Panaka jest jednostką Naboo, to tak, ta zdolność działa na niego.

Captain Tarpals A
Each of your Gungan units gets Accuracy 1. (Każda z twoich jednostek Gungan dostaje Accuracy 1)

Pyt: Czy Tarpals daje samemu sobie Accuracy 1?
Odp: Tak.

Let the Cube Decide
Pay 2 Force Choose a unit and roll a die. Until end of turn, that unit gets: 1) +2 power; 2) Accuracy 1; 3) +20 speed; 4) Stun 4; 5) Critical Hit 2. If you roll a 6, that unit gets all 5 effects. (Wybierz jednostkę i rzuć kością. Do końca tury jednostka dostaje: 1) +2 do siły; 2) Accuracy 1; 3) +20 do szybkości; 4) Stun 4; 5) Critical Hit 2. Jeśli wyrzucisz 6 wybrana jednostka dostaje wszystkie 5 efektów.)

Pyt: Kiedy mogę zagrywać tą kartą?
Odp: Podczas dowolnej szansy na zagrywanie kartami bitewnymi i zdolnościami aktywowanymi.

Rune Haako A
Draw 2 cards, then discard 2 cards from your hand unless you discard a Trade Federation card from your hand. (Pociągnij 2 karty, a następnie wyrzuć na stos kart straconych 2 karty z ręki, chyba że wyrzucisz z ręki na stos kart straconych kartę Federacji Handlowej.)

Pyt: Co definiuje "kartę Federacji Handlowej"?
Odp: Jest to karta ze słowami "Trade Federation" w swojej linii podtypu. Może to być nawet karta nie przedstawiająca jednostki, np. Trade Federation Hangar.

Pyt: Jeśli chcę wyrzucić na stos kart straconych 2 karty korzystając ze zdolności Haako, a jedna z nich jest jednostką Federacji Handlowej, to czy mimo to mogę wyrzucić te 2 karty?
Odp: Tak.

Vilmarh Grahrk A
As long as you have a Light Jedi in the Character arena, Vilmarh gets Lucky 3. (Jeśli masz Jedi Jasnej Strony w arenie postaci Vilmarh dostaje zdolność Lucky 3.)
When the roll for build points is made, roll a die. If that roll is equal to the build roll, lose 1 build point. Otherwise, gain 1 build point. (Kiedy zostanie wykonany rzut na punkty budowy, rzuć kostką. Jeśli wynik rzutu jest równy rzutowi na punkty budowy tracisz 1 punkt budowy. W przeciwnym wypadku zdobywasz 1 BP.)

Pyt: Co się stanie jeśli gram na turnieju TCG i upłynie czas rozgrywki? Czy zdolność Vilmarha działa w doliczonym czasie?
Odp: Kiedy upłynie czas, dalej grasz normalnie z tą różnicą, że nie dostajesz FP, nie ciągniesz kart i nie rzucasz kośćmi na BP na początku każdej tury. Nie zdobywasz także dodatkowego punktu budowy za posiadanie jednostki w każdej arenie.
Jednakże jest kilka jednostek, których możesz użyć w swoim etapie budowy w celu zdobycia dodatkowych punktów budowy, takich jak San Hill A. Także karty posiadające zdolności wyzwalane przy rzucie na punkty budowy - takie jak Princess Leia G, Yoda's Hut a teraz także Vilmarh Grahrk - są uruchamiane. Natomiast karty, które każą ci rzucić ponownie kością na BP lub zmodyfikować rezultat rzutu - takie jak Cloud City Landing Platform - nie będą działały.

A Bigger Fish
Pay 3 Force One of your units that is attacking a unit with a lower total build cost gets Accuracy 1 and Overkill for this attack. (Jedna z twoich jednostek, która atakuje jednostkę z niższym łącznym kosztem budowy, dostaje na czas tego ataku Accuracy 1 i Overkill.)

Pyt: Kiedy mogę tym zagrywać?
Odp: Ta karta jest zagrywana podczas szansy na zagrywanie zdolnościami aktywowanymi i kartami bitewnymi, która ma miejsce, gdy jednostka atakująca jest tapnięta i została wybrana jednostka broniąca się.

Pyt: Co jeśli mój przeciwnik przechwyci atak po tym jak zagrałem tą kartą?
Odp: Jednostka atakująca nadal otrzyma swój bonus.

Blockade (TPM)
Cards can't move from the build zone to any arena this turn. Units can't retreat this turn. Battle cards can't be played this turn. (Karty nie mogą być przenoszone ze strefy budowy do jakiejkolwiek areny podczas tej tury. Jednostki nie mogą się wycofywać tej tury. Karty bitewne nie mogą być zagrywane tej tury.)

Pyt: Czy nie istnieje już karta Blockade?
Odp: Tak. Traktuj je jako różne karty, mimo iż posiadają taką samą nazwę.

Pyt: Co znaczy zwrot: "Karty nie mogą być przenoszone ze strefy budowy do jakiejkolwiek areny podczas tej tury"?
Odp: Jeśli karta lub jednostka znajduje się w strefie budowy lub przechodzi przez strefę budowy, nie może być przeniesiona do żadnej areny podczas tej tury. Odnosi się to do kart jednostek, lokacji i ekwipunku, a nie odnosi się do kart misji.

Pyt: Czy mogę wystawić swoje jednostki zanim ukończę misję Blockade i wprowadzę jej tekst w życie?
Odp: Tak.

Pyt: Czy mogę wystawić jednostkę, jeżeli jej koszt budowy wynosi 0?
Odp: Nie. Nawet jeśli jednostka jest wystawiana za darmo, musi przejść przez strefę budowy.

Pyt: Co z efektami takimi jak Han's Promise czy Second Wave?
Odp: Te efekty przenoszą karty ze stosu kart straconych bezpośrednio do areny. Karty nie przechodzą przez strefę budowy, a zatem Blockade nie ma wpływu na te efekty.

Darth Sidious D
Character - Sith Lord
Each of your opponent's activated abilities that cost 0 or more Force costs 2 more Force to play. (Każda ze zdolności aktywowanych przeciwnika, która kosztuje 0 lub więcej FP kosztuje 2 FP więcej do zagrania.)

Pyt: Czy zdolność Sidiousa działa na zdolności, które nie mają kosztu w FP?
Odp: Nie. (Uwaga od tłumacza: Tu należą się moim zdaniem dokładniejsze wyjaśnienia. Jeżeli zdolność wygląda tak: [tekst zdolności] to Sidious D nie zwiększa kosztu zagrania tą zdolnością - nadal wystarczy tapnięcie. Ale jeżeli zdolność wygląda tak: Pay 0 Force [tekst zdolności], to koszt jest już zwiększany i zagranie tą zdolnością będzie wymagało zapłacenia 2 FP.)

Pyt: Jak zdolność Sidiousa współgra ze zdolnością Nexu?
Odp: Zdolność aktywowana, która normalnie nie ma kosztu w FP nie jest modyfikowana przez Sidiousa D. Jednakże Nexu zwiększa koszt każdej zdolności aktywowanej o 1 FP, tym samym każda zdolność aktywowana będzie spełniała warunki opisane na karcie Sidiousa. Zatem jeśli jakaś zdolność aktywowana przeciwnika nie miała kosztów w FP, to jeśli posiadasz Nexu i Sidiousa D, to ta zdolność będzie teraz kosztowała 3 FP. Jak widać Nexu i Sidious D bardzo dobrze ze sobą współgrają.

Pyt: Co jeśli Sidious D, Nexu oraz Obi Wan's Spirit A są na raz w grze?
Odp: Zdolność Obi Wan's Spirit A nie może zredukować kosztu zdolności poniżej 1 FP. Jeśli Nexu i Obi-Wan's Spirit są jednocześnie w grze, to zdolność aktywowana, która normalnie nie kosztuje żadnych FP będzie kosztować 1 FP. Jeśli Sidious także jest w grze to koszt wyniesie 3, minus 1 za zdolność Obi-Wan's Spirit, co ostatecznie da koszt równy 2 FP.

Pyt: Czy ten Sidious jest Jedi?
Odp: Nie, ta wersja nie jest.

Podrace
At the end of the Ground battle step, the player who controls the Ground unit with the highest speed gains 4 Force and draws 2 cards. (Na koniec etapu bitwy lądowej gracz, który kontroluje jednostkę naziemną o największej szybkości zdobywa 4 FP i ciągnie 2 karty.)

Pyt: Czy ta karta uwzględnia tymczasowe bonusy pochodzące z kart bitewnych i innych efektów?
Odp: Tak, te efekty również powinny być wliczone.

Pyt: Co jeśli obaj gracze kontrolują najszybszą jednostkę w arenie naziemnej?
Odp: Żaden z graczy nie otrzymuje efektu.


Tagi: SW TCG (74)
Loading..

Ustawienia


Ustaw kolejność w prawej i lewej sekcji.
Możesz przesuwać elementy również pomiędzy nimi.